Contact
haut de page

Persbericht
HeX GROUP

HeX GROUP heeft besloten te vragen aan de FOD Economie zich van de lijst te schrappen van erkende laboratoria voor de realisatie van het ATP protocol betreffende PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen) maskers.

Meningsverschillen over de gebruikte testmethoden en de kwaliteit van de verkregen resultaten, nopen ons om ons terug te trekken uit de lijst van erkende labo’s. Vanaf 17 juni voert HeX GROUP de tests niet meer uit volgens de testmethoden omschreven in het ATP-protocol van de FOD Economie. Desalniettemin blijft HeX efficiëntietesten van het filtermembraan en FIT tests uitvoeren volgens ons intern protocol (gebaseerd op de vereisten van de normen EN 149 en EN13274-7), om de kwaliteit van PBM maskers te verifiëren.

De COVID-19 pandemie leidde al heel snel (vanaf maart) tot een tekort aan beschermende maskers, met name de PBM maskers (Persoonlijke Beschermingsmiddelen: zoals het type FFP2). Om aan de vraag naar maskers in België te voldoen, was een massale import uit landen buiten de Europese Unie noodzakelijk. De enorme vraag naar maskers, wereldwijd heeft echter ook geleid tot de beschikbaarheid op de markt, van maskers waarvan de kwaliteit en veiligheid niet toelieten deze te gebruiken als PBM masker. Daarom heeft de overheid in een paar weken tijd een alternatief testprotocol, genaamd ATP geïmplementeerd. Dit ATP protocol vereist de controle van twee parameters:

  • De effectiviteit van het filtermembraan van het masker
  • De FIT test of fit test op de drager (lektest)

HeX werd later (op 4 mei 2020) toegevoegd aan de lijst van erkende laboratoria voor het uitvoeren van deze tests. Sinds deze datum het HeX test n°1 deeltjespenetratietest van het filtermembraan steeds uitgevoerd volgens een interne methode van HeX op basis van de vereisten van internationale normen EN 149 en EN13274-7: 2019. Sindsdien werkt HeX samen met de andere laboratoria aan de verbetering van dit ATP protocol. De penetratietest van de deeltjes door het filtermembraan werd vaak besproken om kwalitatieve resultaten te kunnen garanderen om PBM maskers te weerhouden of niet. Ondanks talrijke discussies is de werkgroep er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken, met name over deze penetratietest, die de doorslaggevende controle blijft om de kwaliteit van het masker te waarborgen. HeX GROUP kan de genomen beslissingen niet ondersteunen en besloot daarom een verzoek in te dienen bij de FOD Economie om zich van de lijst van erkende laboratoria te schrappen. HeX GROUP, als test-, kalibratie- en analyselaboratorium is gespecialiseerd in het domein van contaminatiebeheersing en blijft al deze tests verder uitvoeren volgens dezelfde methoden en criteria. Zoals dit sinds april het geval was. Maar vanaf nu zonder vermelding van het respecteren van het ATP protocol van de FOD Economie.

Alle medewerkers van HeX GROUP houden zich eraan, samen met ons, u te herinneren aan het belang van het verdedigen van de waarden van ons bedrijf en het vertrouwen dat al jaren is opgebouwd tussen HeX en zijn klanten.

Tony WATTRELOT   
Medeoprichter – Development Manager

David DENEUVILLE
Medeoprichter – Development Manager

Download het persbericht

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Acutalité similaire

Search