Contact
haut de page

PRIVACYBELEID VAN DE HEX-GROUP.EU WEBSITE
VFR01.0 26092018

HeX hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Het doel van dit beleid is om u gedetailleerde informatie te geven over de manier waarop HeX Group (Hygiene & Expertise SPRL) uw persoonlijke gegevens beschermt.

ARTIKEL 1: PREAMBULE
Het doel van dit privacybeleid is om aan de gebruikers van de site :

De manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren. Hieronder vallen met name voor- en achternamen, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker en IP-adres;
Welke rechten hebben gebruikers met betrekking tot deze gegevens?
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens?
Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;
Het cookiebeleid van de site.
Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden, die gebruikers kunnen raadplegen op https://www.hex-group.eu/mentions-legales/.

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN VAN GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 voldoet het verzamelen en verwerken van gegevens van gebruikers van de site aan de volgende principes:

Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn of haar gegevens worden verzameld en voor welk doel;
Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer van de doeleinden die zijn vastgelegd in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelen die door de site worden nagestreefd, worden verzameld;
Bewaring van gegevens gedurende een beperkte periode: gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard;
Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;
De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
De verwerking en verzameling van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde.

ARTIKEL 3: PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT IN DE CONTEXT VAN HET BLADEREN OP DE SITE
A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN WIJZE VAN VERZAMELING
De persoonlijke gegevens die op de HEX-GROUP.EU-website worden verzameld, zijn als volgt:

Identificatiegegevens: achternaam, voornaam, login, wachtwoord
Informatie met betrekking tot dienstverband: bedrijf, functie
Contactgegevens: postadres, e-mail, telefoonnummer
Informatie gerelateerd aan digitale activiteit: IP-adres, geolocatie
Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site uitvoert:

Een account aanmaken in het klantengedeelte
Aanvraag voor een afspraak of interventie
Aanvraag offerte of informatie
Claimaanvraag
Reactie op een tevredenheidsonderzoek
Automatisch terugbelverzoek
Reactie op een sollicitatie
De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsomstandigheden de persoonsgegevens met betrekking tot zijn klanten gedurende de gehele duur van de contractuele relatie en gedurende 5 (vijf) jaar na het einde van de contractuele relatie. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd voor de periode waarin de verantwoordelijkheid van Hygiene & Expertise SPRL in twijfel kan worden getrokken.
Wat betreft prospects worden de gegevens 1 (één) jaar bewaard.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doeleinden:

Beheer van HeX-klanten, inclusief potentiële klanten;
Communicatie over diensten, aanbiedingen, nieuws van de HeX groep;
Commerciële prospectie of direct marketing met betrekking tot de activiteiten van de HeX-groep;
Analyse van sitebezoekers;
Verbetering en personalisatie van de gebruikerservaring op de site.
B. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR DERDEN
Bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de hieronder genoemde derden:

vExact Holding B.V.: klantrelatiebeheer
Google LLC: IP-adres, geolocatie voor doelgroepmeting
Mailjet SAS: het verzenden van communicatie per e-mail
OVH SAS: telefoonnummer om terug te bellen

Hygiene & Expertise SPRL verbindt zich ertoe de gebruikersgegevens niet over te dragen buiten de Europese Unie.

In het geval dat Hygiene & Expertise SPRL dit zou doen, zullen de gebruikers op de hoogte worden gebracht van de maatregelen die zijn genomen om de overdracht te controleren en de vertrouwelijkheid van hun gegevens te garanderen.

C. GEGEVENSHOSTING
De HEX-GROUP.EU-site wordt gehost door OVH SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann 59100 Roubaix (Frankrijk).
De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gehost en verwerkt in de Europese Unie.

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING
A. DE GEGEVENSVERWERKER
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is mevrouw Pauline Legrand, in haar hoedanigheid van Quality Assurance Manager van het bedrijf Hygiene & Expertise SPRL. Zij is bereikbaar via de post, telefoon of e-mail:
Porte des Bâtisseurs, 145 B-7730 Estaimpuis (België)
Tel: +32 (0) 56 346 256
E-mail: info@hex-group.eu
De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van de doeleinden en middelen die worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKER
De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet door te geven aan derden, ook buiten de Europese Unie, zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gesteld, en de doeleinden te respecteren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.
De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie- en gegevensoverdracht via de site veilig is.
Een SSL-certificaat (“Secure Socket Layer”-certificaat) heeft tot doel de gegevens die tussen de gebruiker en de site worden uitgewisseld, te beveiligen.
Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op de hoogte te stellen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.
In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

ARTIKEL 5: GEBRUIKERSRECHTEN
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, en de Europese verordening 2016/679, beschikt de gebruiker over de hieronder opgesomde rechten.
Om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zijn of haar verzoek in te willigen, wordt de gebruiker uitgenodigd om een ​​gewone brief of een e-mail te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, waarin zijn of haar achternaam, voornaam en het doel van de verwerking worden vermeld. zijn of haar verzoek, verzoek en, indien van toepassing, hun identificatiemiddel in de klantenzone, vergezeld van een bewijs van hun identiteit.
De gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) kalenderdagen op de gebruiker te reageren.

A. PRESENTATIE VAN DE GEBRUIKERSRECHTEN MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS
heeft. Recht op toegang, rectificatie en recht op verwijdering
De gebruiker kan de hem betreffende gegevens lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering ervan, binnen de grenzen van wat door de regelgeving is bepaald, door de bovengenoemde procedure te volgen.
Als hij er een heeft, heeft de gebruiker het recht om de verwijdering van zijn klantenzone aan te vragen door dezelfde procedure te volgen.

B. Recht op beperking en verzet tegen gegevensverwerking
De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij hij het bestaan ​​aantoont van legitieme en dwingende redenen, die kunnen prevaleren boven de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker.
Om de beperking van de verwerking van zijn gegevens te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, moet de gebruiker de hierboven vermelde procedure volgen.

versus Recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerd proces
In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet het voorwerp te zijn van een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien het besluit voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.

D. Recht op gegevensportabiliteit
De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens, die door de site worden bewaard, naar een andere site te vragen, door de bovengenoemde procedure te volgen.

e. Recht om de zaak voor te leggen aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil betwisten, of, als hij van mening is dat een van de hierboven genoemde rechten bestaat, heeft hij het recht om de zaak voor te leggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (APD), https://www.autoriteprotectiondonnees.be, of elke bevoegde rechter.

B. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 kunnen alleen minderjarigen van 13 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens in België.
Als de gebruiker minderjarig is en jonger dan 13 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.
De HEX-GROUP.EU-site en bijbehorende diensten zijn bedoeld voor mensen die minimaal ouder zijn dan 13 jaar.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN “COOKIES” BESTANDEN
De site maakt gebruik van “cookies”.
Een “cookie” is een klein tekstbestand dat door de site in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over de sessie of het surfgedrag van de gebruiker.
Met deze bestanden kan het de navigatie vergemakkelijken, de toegang tot het klantengedeelte controleren, het verkeer analyseren of zelfs de service verbeteren voor het comfort van de gebruiker.
Voor het gebruik van “cookie”-bestanden die niet strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de site, wordt de toestemming van de gebruiker gevraagd.
Deze gebruikerstoestemming wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om “cookie”-bestanden in het geheugen of op de harde schijf op te slaan.

a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van “cookie”-bestanden door de site
De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan verzetten tegen de opname van deze “cookie”-bestanden door zijn browsersoftware te configureren.
Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de stappen vinden die hij moet volgen om zijn browsersoftware te configureren om zich te verzetten tegen de opname van “cookie”-bestanden:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activate-deactivate-cookies-preferences
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Safari: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
Als de gebruiker besluit de “cookies”-bestanden uit te schakelen, kan hij of zij verder surfen op de site. Een eventuele storing van de site die door deze manipulatie wordt veroorzaakt, kan echter niet als de schuld van de uitgever van de site worden beschouwd.

B. Beschrijving van de “cookies”-bestanden die door de site worden gebruikt
De site-editor vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies nodig zijn tijdens het browsen:
[tabel-id=3 /]

Door op de site te surfen, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat voorkeursbestanden of “cookies” van derden kunnen worden opgeslagen.
[tabel-id=4 /]

De site maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor doelgroepanalyse die wordt aangeboden door Google LLC. De “cookie”-bestanden die door Google Analytics worden gebruikt, maken het mogelijk om het gebruik van de site te volgen, te analyseren en rapporten over de activiteit ervan te genereren. De gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zoals het IP-adres van de gebruiker, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield. De door Google Analytics verzamelde gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.
Daarnaast bevat de site links naar video’s, waarin de activiteit van HeX wordt gepresenteerd, en knoppen voor sociale netwerken, waarmee de gebruiker zijn activiteiten op de site kan delen. “Cookie”-bestanden van distributieplatforms voor video-inhoud en sociale netwerken kunnen daarom op de terminal van de gebruiker worden opgeslagen wanneer deze functies worden gebruikt.
De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze sites hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van de site. De site-editor nodigt gebruikers uit om het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze sites te raadplegen.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID
Dit privacybeleid kan op elk moment worden geraadpleegd op het hieronder aangegeven adres:
https://www.hex-group.eu/politique-confidentialite/
De site-editor behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de naleving ervan met de huidige wetgeving te garanderen. Elke vertaling van dit beleid, in het Engels of Nederlands, wordt uitsluitend voor uw gemak aan de gebruiker verstrekt. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en de mogelijke vertaling ervan, prevaleert de Franse versie.
Bijgevolg wordt de gebruiker uitgenodigd om dit vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan zullen worden aangebracht.
De gebruiker wordt geïnformeerd dat de laatste update van dit vertrouwelijkheidsbeleid plaatsvond op 01/08/2018.

ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID
Door de site te bezoeken, verklaart de gebruiker dit vertrouwelijkheidsbeleid te hebben gelezen en begrepen en de voorwaarden ervan te aanvaarden, met name met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens, evenals het gebruik van bestanden “Cookies”.

Search