Contact
haut de page

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HeX GROUP – HYGIËNE & EXPERTISE
CG HeX GROUP 2016.12.05 v.2
HeX GROUP – HYGIËNE & EXPERTISE SPRL (hierna: HeX)

Porte des Bâtisseurs 145 te 7730 Estaimpuis – België RPM Doornik BE 0523.915.806

ARTIKEL 1:BESTELLING

1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten die wij zowel als verkoper als dienstverlener afsluiten. Deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn onder voorbehoud van en onverminderd de bijzondere voorwaarden die speciaal zijn opgenomen in onze specifieke contracten, hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden of elk ander document uitgaande van de klant. Het feit dat we op geen enkel moment een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van onze kant om er later wel een beroep op te doen.

1.2. Op al onze producten en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Ze zijn onmiddellijk van toepassing op elke bestelling, zelfs voorgaande, evenals op elke bestellingswijziging die op welke manier dan ook wordt aangebracht (met name per e-mail, fax, enz.).

1.3 Een door de opdrachtgever aan ons verstrekt plan of bestek wordt uitsluitend ter informatie gebruikt. Bij interpretatie daarvan kan het ons dus niet worden tegengeworpen. Door te bestellen verklaart de klant de technische kenmerken van onze producten en diensten perfect te kennen.

1.4. Alle bestellingen van onze klanten (en wijzigingen daarin) moeten onderworpen zijn aan een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ons om als geaccepteerd te worden beschouwd.

1.5. De termijnen voor het uitvoeren van onze diensten of het leveren van onze producten worden louter ter indicatie gegeven. Ze vormen geenszins een vast engagement van onze kant. De klant zal wegens enige vertraging nooit aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of opzegging van enig contract.

1.6. Een Klant wordt geacht een bestelling te hebben geplaatst en deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard zodra hij ons aanbod heeft gevalideerd (ondertekend) of ons een bestelformulier heeft gestuurd. Op het bestelformulier moet minimaal het nummer en de versie van ons aanbod staan. In ieder geval is de Bestelling voor ons pas bindend op de dag dat wij deze uitdrukkelijk hebben bevestigd. Bij al zijn uitwisselingen met ons is de klant verplicht de referentie van het aanvaarde aanbod en die van onze orderbevestiging te vermelden. Bestellingen zijn vast en definitief en kunnen na aanvaarding door ons niet meer geannuleerd worden.

  1. 7 Onze productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

ARTIKEL 2: DIENSTEN van HeX en haar onderaannemers

2.1. De klant certificeert en garandeert dat zijn installaties en het ontwerp van zijn gebouw voldoen aan de toepasselijke wettelijke, technische of veiligheidsnormen die de dienstverlening van HeX zonder risico mogelijk maken, of dat dit op zijn minst zo zal zijn ten laatste op het moment van de interventie. van de afgevaardigden vanHeX.

2.2. Tenzij er een voorafgaand technisch bezoek plaatsvindt, gevalideerd tussen de klant en HeX, kunnen bepaalde metingen en/of controles bij de klant onpraktisch blijken te zijn (bijvoorbeeld: integriteitstesten). HeX kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van genoemde maatregelen.

2.3. HeX voert uitsluitend de werkzaamheden uit die uitdrukkelijk in haar aanbiedingen zijn omschreven. Als de klant ter plaatse aanvullende interventies vroeg, konden deze worden uitgevoerd en dus tegen het geldende tarief worden gefactureerd nadat de klant zijn schriftelijke toestemming had gegeven op het interventieblad van de HeX-operator. De overeenkomst (handtekening) van een persoon die de Klant vertegenwoordigt, zelfs een andere dan degene die het aanbod heeft gevalideerd, is voldoende om een ​​aanvullende facturatie te rechtvaardigen. De klant verbindt zich ertoe ons vrije toegang te verlenen tot de werf gedurende de volledige periode die nodig is om de werken uit te voeren en om alle acties uit te voeren die van hem verwacht worden vóór de tussenkomst van HeX: schoonmaak van de kamer, kamer in depressie, aanpassing van inconsistente debieten. Als dat niet lukt, HeX kan haar tussenkomst weigeren en van mening zijn dat er sprake is van annulering van de bestelling en toepassing van artikel 3.3. Deze algemene voorwaarden.

2.4. De toegang tot de locatie moet permanent worden vergemakkelijkt voor HeX-deelnemers gedurende de gehele duur ervan, en optimale werkomstandigheden moeten worden gegarandeerd voor HeX-deelnemers.

2.5. Het personeel van HeX staat onder het exclusieve gezag van HeX. De klant mag geen instructies geven aan dit personeel, behalve instructies betreffende de uitvoering van het voorwerp van het contract, de te volgen praktijken en de uit te voeren taken, betreffende het correcte gebruik van machines, uitrusting, goederen en documenten van de klant noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

2.6. Tenzij specifiek vermeld in het contract, is HeX niet verantwoordelijk voor de verwijdering van het afval van de klant.

2.7. HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele controles die niet worden uitgevoerd vanwege gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen (niet schoongemaakte kamer, onder druk staande lokalen, inconsistente stroomsnelheden, enz.). Elke aanvullende dienst zal dus het voorwerp uitmaken van een wijziging of overeenkomst op de interventiefiche van de operator (zie 2.3).

2.8. In het kader van de levering van bepaalde producten en/of apparatuur (filters, diffusors, instrumenten, agars, software, enz.) kan HeX niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing die toekomt aan de eigen leverancier: laattijdige levering, niet-naleving van de product bij de bestelling, enz. HeX verplicht zich deze zaken redelijkerwijs aan te wenden om voor de klant een passende oplossing te vinden.

2.9. HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt of waargenomen na het vertrek van haar interventieploegen.

2.10. De klant verbindt zich ertoe HeX minstens 5 werkdagen vóór de geplande datum op de hoogte te stellen als hij de vastgestelde datum voor een dienst wenst uit te stellen. Anders wordt ervan uitgegaan dat de klant de dienst heeft opgezegd en is artikel 4.3 van toepassing.

2.11. HeX zal rekening houden met onnodige verplaatsingen, evenals met wachttijden of vertragingen die niet de verantwoordelijkheid zijn van HeX, tegen het uurtarief dat van kracht is op de datum van de dienst (annulering, onbeschikbaarheid van de te controleren lokalen of apparatuur, diverse pannes, enz. )….). Wij raden onze klanten dan ook sterk aan om vóór onze tussenkomst de goede werking en beschikbaarheid van de installatie te garanderen.

2.12. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat branddetecties worden geregistreerd om storingen (brandalarm) tijdens integriteitstests te voorkomen. In zoverre kan HeX niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij het niet nakomen van deze verplichting.

2.13. De klant moet de toegang tot de gecontroleerde faciliteiten vergemakkelijken (terbeschikkingstelling van een toegangsbadge, een parkeerplaats, enz.). Bij betaald parkeren worden de daaraan verbonden kosten tegen kostprijs aan de klant gefactureerd.

2.14. Onze aanbiedingen zijn berekend voor het uitvoeren van de dienst onder normale bedrijfsomstandigheden. Onze interventies kunnen worden beïnvloed door de gevaren en verschillende beperkingen van de locatie; in het geval dat deze gevaren en beperkingen niet aan ons te wijten zijn, kunnen onze aanbiedingen opnieuw worden beoordeeld.

2.15. Het niet beschikbaar zijn, het niet vooraf aanpassen van apparatuur en het niet beschikbaar zijn van bepaalde documenten kunnen vertragingen in de geleverde diensten veroorzaken waarvoor HeX niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

2.16. Tijdens de verschillende tests die worden uitgevoerd, kunnen afwijkingen worden ontdekt. In het geval van non-conformiteiten die door HeX worden opgemerkt en vermeld, kunnen aanvullende tests of aanpassingen nodig zijn. Ze maken geen deel uit van het oorspronkelijke voorstel van HeX en zullen onderhevig zijn aan een wijziging of toegevoegde waarde op basis van de eenheidsprijslijst.

2.17. Het wegnemen van niet-naleving wordt niet ingeschat bij de berekening van de duur van het uitvoeren van de dienst. Elke aanpassing of hertest die wordt uitgevoerd tijdens demissie zal een impact hebben op de voltooiing van alle aanvankelijk geplande tests en de organisatie van de dienst.

2.18. HeX LAB (aanvullend op de hierboven genoemde punten) De staat van de aan ons toevertrouwde monsters en apparatuur moet zodanig zijn dat het opmaken van rapporten/analyses of de productie van bestelde producten zonder problemen kan plaatsvinden. HeX heeft het recht een voorlopig onderzoek uit te voeren naar de staat van monsters of materialen voordat wordt begonnen met monsterverwerking, een rapport wordt geschreven of voordat met de productie wordt begonnen. Indien de monsters of materialen niet aan bovengenoemde eisen voldoen, zijn de kosten van dit vooronderzoek voor rekening van de opdrachtgever.

2.19.HeX LAB(naast de hierboven genoemde punten). De klant verbindt zich ertoe HeX Lab de veiligheidsinformatiebladen te bezorgen van de door hem verzonden monsters. De vernietiging en/of verwijdering van deze monsters is de verantwoordelijkheid van de klant. HeX kan de klant vragen het monster na analyse opnieuw te nemen. De klant garandeert dat geen enkel monster gevaar oplevert, noch ter plaatse, tijdens transport, in het laboratorium of elders, voor gebouwen, instrumenten, personeel of vertegenwoordigers van HeX. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor gevaarlijk afval worden nageleefd en om personeel van HeX of vertegenwoordigers speciaal te informeren over kwesties op het gebied van monsterhygiëne en veiligheid. zoals bijvoorbeeld over de mogelijke aanwezigheid in het monster van stoffen waarvan is bewezen of verondersteld dat ze giftig of anderszins vervuilend zijn en over de waarschijnlijke omvang van de vervuiling, evenals over de risico’s die deze vervuiling met zich meebrengt voor gebouwen, instrumenten, personeel en vertegenwoordigers van HeX. De klant is verantwoordelijk en vergoedt HeX voor alle kosten, schade, verplichtingen en verwondingen die op enig moment voor HeX, zijn personeel of zijn vertegenwoordigers kunnen ontstaan, in het bijzonder op de plaats waar de monsters worden genomen, tijdens het transport of in het laboratorium, na verwerking van het monster van de klant. De klant draagt ​​alle buitengewone kosten voor het op correcte wijze verwijderen van gevaarlijk afval uit het monster, al dan niet als zodanig beschouwd. Op verzoek van HeX,

2.20 Gedurende een periode van acht dagen vanaf de datum van verzending van de testresultaten kan de klant HeX verzoeken deze resultaten te verifiëren door nieuwe analyses en evaluaties uit te voeren. De kosten van deze nieuwe analyses en evaluaties zijn voor rekening van de klant. Bovendien is een nieuwe analyse alleen mogelijk indien HeX op het moment van ontvangst van de aanvraag van de klant nog origineel bemonsteringsmateriaal in voldoende hoeveelheid en kwaliteit op voorraad heeft. Indien dit niet het geval is, is de klant verplicht alle kosten te betalen, inclusief die voor monstername, transport, analyse en ophalen van monsters voor heranalyse.

2.21 HeX kan, bij wijze van uitzondering en op uitdrukkelijk verzoek van de klant, toestemming geven voor de uitvoering van zijn dienst in aanwezigheid van buitenlandse personen. Deze mensen zijn verplicht zich te houden aan de regels op het gebied van veiligheid, hygiëne en vertrouwelijkheid. Tenzij vooraf overeengekomen tussen HeX en de klant, mogen deze mensen niet tussenkomen in de uitvoering van de dienst. De klant dient het verzoek hiertoe minimaal 15 dagen vóór de startdatum van de testen te doen. Het moet de namen en kwalificaties vermelden van de mensen die bij de dienstverlening assisteren, evenals de bedrijfsnaam van hun bedrijf als deze verschilt van die van de klant. HeX behoudt zich het recht voor om extra kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van mensen buiten HeX aan de klant te factureren. Indien andere bedrijven dan die van de opdrachtgever de dienst mogen bijwonen,

ARTIKEL 3: TRANSPORT – LEVERING

3.1. HeX LAB: HeX is pas verantwoordelijk voor het te analyseren monster of product na ontvangst ervan. De toestand bij ontvangst zal door HeX LAB worden beoordeeld en als er twijfel blijft bestaan ​​over de integriteit of de conservering ervan tijdens het transport, zal HeX LAB de klant hiervan op de hoogte stellen en zullen er vervolgens in overleg tussen de partijen afspraken worden gemaakt, met name met betrekking tot het uitvoeren van analyses. . In het geval dat het transport door HeX wordt verzorgd (inclusief onderaanneming), kan HeX niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies van monsters of producten. HeX zal er alles aan doen om de monsters en producten in hun integriteit en volgens de conserveringsomstandigheden te bewaren.

3.2 Onze Producten worden op de in onze orderbevestigingen aangegeven locatie uitsluitend op de begane grond afgeleverd, of bij gebreke van specifieke bepalingen daaromtrent, op ons hoofdkantoor. Indien levering op een andere locatie dan ons hoofdkantoor is bedongen, zal het transport van onze producten door ons of door een vervoerder naar onze keuze worden uitgevoerd, waarbij het lossen door de klant zal worden uitgevoerd. Onze producten reizen op eigen risico van de klant. Onze leveringen vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur, zonder tijdsgebondenheid. Zodra onze producten beschikbaar zijn voor de klant, gaan de daaraan verbonden risico’s op hem over. Het is aan de Klant om alle controles uit te voeren en eventuele reserveringen te maken bij aankomst van de Producten. Bij ontstentenis van een uitdrukkelijk door de Klant geuit voorbehoud binnen de 24 uur na de levering, worden de aan hem geleverde Producten geacht qua kwantiteit en kwaliteit in overeenstemming te zijn met de bestelling en worden ze geacht volledig goedgekeurd te zijn. HeX behoudt zich het recht voor om deelleveringen uit te voeren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de bestelde producten. HeX mag alsdan de geleverde zaken aan de Klant gedeeltelijk factureren, afhankelijk van de mate van levering.

ARTIKEL 4: PRIJS – ANNULERING VAN ORDER

4.1. De prijzen die op onze offertes verschijnen, zijn één maand geldig, maar kunnen niettemin worden gewijzigd als gevolg van de stijging van de prijs van grondstoffen, of enige andere parameter die de berekening van onze prijs kan beïnvloeden (kosten van arbeid, onderaannemers, brandstof, transport, verzekering , belastingen, trainingenveranderingen. . .). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten in onze brochures/catalogi. Bij ontstentenis van een schriftelijke offerte van ons, zijn de prijzen die van kracht op de dag van de dienst.

4.2. Eventuele wijzigingen in bevestigde bestellingen zullen onderhevig zijn aan een prijsaanpassing, naar boven of naar beneden. De wijziging zal voldoende gemotiveerd worden door het sturen van een e-mail naar de klant met details over de aanvullende diensten die door hem gevraagd worden, of die nodig zijn bij de uitvoering van zijn initiële bestelling.

4.3. Annulering door de klant van een nog niet uitgevoerde bestelling brengt betaling ten gunste van ons met zich mee van een forfaitaire schadevergoeding van 60% van het orderbedrag. De annulering van een bestelling in uitvoering brengt de betaling, als forfaitaire schadevergoeding, met zich mee van alle reeds uitgevoerde diensten, naast een forfaitaire schadevergoeding die overeenkomt met 80% van het bedrag van het nog niet uitgevoerde saldo van de bestelling. Indien de bestelling reeds is uitgevoerd of aan de klant is geleverd, is in ieder geval de volledige prijs verschuldigd. Deze forfaitaire schadevergoeding gebeurt onverminderd ons recht om een ​​hogere schadevergoeding te vragen, rekening houdend met de daadwerkelijk geleden schade die kan worden aangetoond.

4.4. Alle bestaande of toekomstige belastingen die door de wet worden vastgesteld, zoals BTW, douanekosten en diverse belastingen die voortvloeien uit onze verkopen en diensten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

4.5. HeX DISTRIB (in aanvulling op bovengenoemde punten) De aangegeven prijzen zijn in euro’s exclusief belastingen en exclusief porto-, leverings-, installatie- en verpakkingskosten die bovendien worden gefactureerd. De prijzen kunnen gedurende het jaar variëren, met dien verstande dat de bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De BTW wordt gefactureerd tegen het geldende wettelijke tarief. Alle bestellingen zijn vast en definitief. Het zal volledig verschuldigd zijn.

ARTIKEL 5: TRANSMISSIE, COMMUNICATIE EN GEBRUIK VAN DE RESULTATEN VAN DE DIENSTEN

5.1 De resultaten van de door HeX uitgevoerde diensten geven aanleiding tot het opstellen van een testrapport geschreven in het Frans of Engels, afhankelijk van de vraag van de klant.

5.2 HeX-testrapporten worden elektronisch ondertekend. De “gekwalificeerde” elektronische handtekening wordt geproduceerd op basis van een gekwalificeerd certificaat en ontworpen met behulp van een veilig apparaat voor het aanmaken van elektronische handtekeningen (de conformiteitscriteria voor een “gekwalificeerde” elektronische handtekening zijn opgenomen in de wet en de bijlagen ervan: de wet van 9/ 7/2001 en het koninklijk besluit van 6 december 2002). Er is een extranetwebsite beschikbaar voor het bekijken en downloaden van resultaten, met identificatiegegevens verstrekt door een geautoriseerd lid van de afdeling Kwaliteit. Rapportentesten met betrekking tot HeX Lab-diensten kunnen per e-mail worden verzonden (keuze uit HeX Lab)

5.3 Onze testrapporten worden gedurende 5 jaar elektronisch gearchiveerd.

5.4 Vertrouwelijkheid: alle informatie met betrekking tot de resultaten, evenals elk document en dossierelement dat door de klant wordt verstrekt, is vertrouwelijk. De resultaten van het rapport mogen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet aan derden worden medegedeeld.

5.5 Alleen de laatste online versie van onze testrapporten is bindend voor derden.

5.6 Na communicatie kunnen onze testrapporten niet worden gewijzigd of gewijzigd.

5.7 Reproductie van onze Testrapporten is alleen toegestaan ​​in hun volledige vorm.

5.8 Elk gebruik van de door HeX meegedeelde resultaten of elke verwijzing naar haar werk dat de consument of gebruiker van het product of document zou kunnen misleiden, kan worden nagestreefd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Het merk HeX en het bijbehorende logo blijven ons strikte eigendom; elke gedeeltelijke of volledige reproductie is ten strengste verboden (behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van HeX) op straffe van vervolging.

ARTIKEL 6: DIENSTEN ONDER DE DEKKING VAN BELAC-ACCREDITATIE

6.1 Onze dienstverlening wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van de gegevens vermeld in het analyseaanvraagformulier, de offerte, het contract of het Interventieblad (FI) en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de internationale normen ISO 17025 en ISO 17020.

6.2 De toepassing van ISO 17025 heeft alleen betrekking op tijdig genomen monsters en tests die voldoen aan normatieve eisen.

6.3 Met betrekking tot de diensten die aan HeX Lab worden toevertrouwd, machtigt de klant hem om de meest geschikte middelen in te zetten, rekening houdend met zijn ervaring. Indien er daarom wijzigingen ten opzichte van de referentieteksten moeten worden doorgevoerd, worden deze vermeld in het Testrapport.

6.4 Gegevens met betrekking tot de analytische verwerking van monsters en gegevens met betrekking tot meetonzekerheden kunnen in het laboratorium worden geraadpleegd. Bij het al dan niet melden van niet-naleving van de specificatie werd niet expliciet rekening gehouden met de onzekerheid die met de resultaten gepaard ging.

ARTIKEL 7: BETALING – EIGENDOMSBEVESTIGING

7.1. Het minimumbedrag van onze dienstverlening bedraagt ​​€ 600,00 exclusief belastingen per man en per dag of interventie, exclusief reiskosten en exclusief toeslagen.

7.2. Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na uitgifte, netto en zonder korting. Wij behouden ons het recht voor om bij onze orderbevestiging de volledige overeengekomen prijs te factureren en voorafgaande betaling van onze factuur te eisen voordat met de uitvoering van het contract wordt begonnen.

7.3. Wanneer de kredietwaardigheid van onze klant verslechtert, evenals bij het niet betalen van één enkele achterstallige factuur, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, van onze klant de garanties te eisen die wij passend achten voor de goede uitvoering van de overeenkomst. de gedane toezeggingen. De weigering om hieraan te voldoen geeft ons het recht om, uitsluitend door de schuld van de klant, alle of een deel van de met hem gesloten contracten, ook al lopend, onmiddellijk te annuleren, zonder enige boete die wij verschuldigd zijn.

7.4. Onze goederen, analyses, resultaten en rapporten van tests, kalibraties en inspecties blijven onze eigendom tot volledige betaling van de facturen die daarop betrekking hebben. De klant draagt ​​ons alle vorderingen over die hij jegens derden heeft met betrekking tot onze goederen en diensten (niet-beperkende voorbeelden: verzekeringsuitkeringen, vorderingen tegen derden bij wederverkoop, enz.). Tot de volledige betaling moet de klant onze producten in de huidige staat houden en draagt ​​hij alle daaraan verbonden risico’s alleen.

7.5. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt betaald, zijn wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling als boetebeding een bedrag verschuldigd ten bedrage van 20% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 250 EUR. Elk verschuldigd bedrag zal bovendien en onder dezelfde voorwaarden worden verhoogd met een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand volledig opeisbaar is. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt alle andere schulden opeisbaar, ook al zijn ze niet opeisbaar en zelfs al zijn er vertragingen toegestaan.

7.6. Elke laattijdige betaling door de klant geeft ons het recht om onze diensten onmiddellijk, automatisch en zonder ingebrekestelling, in zijn voordeel, voor alle markten samen, en op eigen risico op te schorten.

7.7 HeX LAB (in aanvulling op de bovengenoemde punten). Alle monsters worden eigendom van HeX voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling. Tenzij de klant voor de opslag betaalt, bestaat er voor HeX geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de opslag van aan hem geleverde monsters, inclusief de koel te houden monsters. Indien de klant verantwoordelijk is voor de opslagkosten, moet HeX redelijke maatregelen nemen voor de opslag van monsters in overeenstemming met de professionele praktijk. Zodra de analyses zijn voltooid, mag HeX de monsters weggooien of vernietigen, tenzij dit al is gebeurdmet de klant een schriftelijke overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder HeX het monster moet behouden. HeX mag monsters ook na de overeengekomen bewaartermijn, zonder verdere kennisgeving en op kosten van de klant, afvoeren of vernietigen als HeX extra kosten moet maken om aan eventuele regelgeving te voldoen (bijvoorbeeld die met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijk afval). Indien de klant retournering van onnodig bemonsteringsmateriaal verzoekt, zal HeX dit voor rekening en risico van de klant aan de klant retourneren.

ARTIKEL 8: GARANTIE – VERANTWOORDELIJKHEDEN

8.1. In alle gevallen waarin deze wordt opgelopen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van elke indirecte schade (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend: kosten, winstderving, verlies van goedkeuring, extra kosten voor het verkrijgen van een gelijkwaardig product…), als gevolg van ons falen. Bovendien kan de door ons te betalen schadevergoeding nooit hoger zijn dan het totaalbedrag exclusief BTW voorzien in de initiële offerte en daadwerkelijk reeds betaald door de klant. Onze aansprakelijkheid is eveneens steeds uitgesloten indien schade mede veroorzaakt wordt door een gebrek in onze producten of diensten en bovendien door een schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Wij behouden ons tevens het recht voor om onze garantie te beperken tot de verlenging door ons van het niet-conforme product of de dienst.

8.2. Er wordt geen garantie gegeven bij het niet naleven van de technische specificaties, adviezen en eisen die HeX aan de klant meedeelt.

8.3. In het kader van haar dienstverlening kan aan HEX geen resultaatsverplichting worden opgelegd, die slechts een in te zetten middelenverplichting kent.

8.4. Elke verwijtbare tekortkoming door de ene partij in de nakoming van haar verplichtingen zal de andere partij, na een ingebrekestelling die 15 dagen na verzending van een aangetekende brief geen resultaat oplevert, de bevoegdheid geven om de overeenkomst per aangetekende brief aan het postkantoor te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen. en rente ter compensatie van zijn verlies. In geval van faillissement, liquidatie of insolventie van de ene partij kan de andere partij van oordeel zijn dat de overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd, zonder formaliteit of schadevergoeding.

8.5. De klant is verplicht alle nuttige maatregelen te nemen om de veiligheid en het welzijn van het HeX-personeel op het werk te garanderen.

8.6. De klant is als enige verantwoordelijk voor de bescherming van zijn uitrusting (bijvoorbeeld tegen waterspatten of stoom). HeX zal nooit verantwoordelijk zijn voor eventuele breuk of schade veroorzaakt aan “Neon”-installaties, lampen of lichtbuizen, krassen op glas, ramen en spiegels, evenals voor schade die te wijten is aan de veroudering of slechte staat van de gebouwen, installaties, meubilair, materialen, eventuele schade als gevolg van verlies van sleutels, imagoschade, inkomstenderving, morele schade, terugroepen van producten, enz.

8.7. Tijdens de duur van de contractuele relaties tussen HeX en zijn klant, evenals gedurende een periode van één jaar vanaf het verstrijken van deze contractuele relaties, is het de klant verboden zich te associëren of in dienst te nemen, om welke reden dan ook, of, direct of indirect, iedere persoon die tijdens deze perioden werknemer is of is geweest van HeX op grond van een arbeidsovereenkomst of een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst. Bij niet-nakoming van deze verbintenis is de opdrachtgever jegens HeX aansprakelijk voor een schadevergoeding die overeenkomt met de laatste jaarkost (werkgeverskosten) van genoemde werknemer, echter met een forfaitair minimum van vijftigduizend euro.

8.8. HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de installaties van de klant die wordt vastgesteld na het vertrek van haar interventieploegen.

8.9. HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de lamineerzeilen en lamineerstoffen (diffusiesysteem dat de homogenisering van de luchtstromen mogelijk maakt en dat meestal erg kwetsbaar is). Daarom vraagt ​​HeX de klant om de verantwoordelijkheid te nemen voor de omgang met deze omroepen.

8.10 HeX DISTRIB (in aanvulling op de bovengenoemde punten) Alle door HeX geleverde producten (behalve bederfelijke producten) zijn, vanaf de datum van verzending, contractueel gegarandeerd voor gebruik onder normale omstandigheden tegen eventuele fabricagefouten, voor een periode van één (1 jaar. Deze garantie beperkt zich tot de volledige vervanging van de geleverde onderdelen, zonder enige andere schadevergoeding. HeX kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen: – beschadiging als gevolg van misbruik van onze apparatuur door de klant of door derden. – schade als gevolg van gebrek aan toezicht, onvoldoende onderhoud of een geval van overmacht. – vervanging van verbruiksartikelen (batterijen, batterijen, enz.) ) – de vervanging van normaal versleten onderdelen – defecten en de gevolgen daarvan die verband houden met een externe oorzaak. Vervanging van onderdelen verlengt de garantieperiode niet. De Producten mogen ook niet het voorwerp zijn geweest van enige poging tot reparatie die niet door HeX is geautoriseerd. HeX garandeert in geen geval dat de verkochte Producten kunnen reageren op een specifiek probleem dat specifiek is voor de activiteit van de Klant. Nadat de Klant kennis heeft genomen van de technische kenmerken van de Producten, heeft hij onder zijn eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met zijn door hem bepaalde behoeften, zijn keuze gemaakt voor de Producten die het voorwerp uitmaken van zijn bestelling. HeX is derhalve niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Gebruiker-klant of aan derden voor de gevolgen van het gebruik van de Producten, of het nu gaat om directe of indirecte schade, ongevallen aan personen, schade aan eigendommen los van de verkochte Producten, winstderving of winstderving, schade als gevolg van beschadiging of verlies van door de Klant geregistreerde gegevens. De software die in de Producten is geïntegreerd of wordt verkocht, is eigendom van HeX en de Klant profiteert uitsluitend van een gebruiksrecht in overeenstemming met de gebruikerslicenties van de uitgever.

8.11. HeX DISTRIB (naast de bovengenoemde punten). HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging aan een van de geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van HeX, noch in geval van abnormaal gebruik of niet-naleving van de instructies vermeld in de instructies of gebruiksaanwijzingen die bij de producten worden geleverd. . De foto’s, teksten, afbeeldingen, informatie en kenmerken worden gereproduceerdin de brochures, aanbiedingen enz. en op de website van HeX en de fabrikant, ter illustratie van de gepresenteerde producten, zijn niet contractueel. Bijgevolg kan HeX niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout of weglating in deze foto’s, teksten en afbeeldingen, informatie en productkenmerken. Vooral de gedeeltelijke of totale onmogelijkheid om de producten te gebruiken vanwege materiële onverenigbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van HeX.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

In geval van overmacht, buiten de wil van HeX (bij wijze van voorbeeld en niet ter beperking: brand, klimatologische verstoringen, sociale conflicten, beslissingen van Belgische of buitenlandse autoriteiten, stroomstoring bij de klant,) waardoor het duurder, moeilijker of zelfs gedeeltelijk onmogelijk wordt om aan zijn verplichtingen te voldoen, zal HeX van zijn verplichtingen worden ontheven, zonder enige schadevergoeding aan de klant. Partijen zullen echter vooraf loyaal proberen te onderhandelen over een aanpassing van het contract. Elke storing veroorzaakt door een HeX-leverancier in de levering, conformiteit of werking van producten (filters, vernevelaars, enz.) zal eveneens als overmacht worden beschouwd.

ARTIKEL 10: RECHT & GESCHILLEN

10.1. Iedere verbintenis die in onze naam wordt aangegaan, bindt ons slechts indien zij afkomstig is van personen die bevoegd zijn krachtens haar statuten en statutaire delegaties gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of van personen die beschikken over een bijzonder schriftelijk mandaat met betrekking tot de betrokken verbintenissen.
10.2. De contracten waarbij wij partij zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De in het Frans geschreven tekst zal authentiek zijn tussen de partijen en heeft voorrang op elke tekst die in een andere taal is geschreven.
10.3. De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot deze overeenkomst of voortvloeiend uit de interpretatie of toepassing ervan, aan bemiddeling zal worden voorgelegd. Hiertoe verbinden partijen zich ertoe deel te nemen aan ten minste één mediationbijeenkomst door het afvaardigen van een persoon met beslissingsbevoegdheid. De bemiddelaar (goedgekeurd door de Federale Bemiddelingscommissie) wordt door de partijen gekozen.
Bij ontstentenis van een minnelijk akkoord, evenals voor elke voorzorgsmaatregel, valt elk geschil met betrekking tot contracten waarbij wij partij zijn onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Doornik (België).

 

ARTIKEL 1:BESTELLING

1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten die wij zowel als verkoper als dienstverlener afsluiten. Deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn onder voorbehoud van en onverminderd de bijzondere voorwaarden die speciaal zijn opgenomen in onze specifieke contracten, hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden of elk ander document uitgaande van de klant. Het feit dat we op geen enkel moment een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan nooit worden beschouwd als een verklaring van afstand van onze kant om er later wel een beroep op te doen.

1.2. Op al onze producten en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Ze zijn onmiddellijk van toepassing op elke bestelling, zelfs voorgaande, evenals op elke bestellingswijziging die op welke manier dan ook wordt aangebracht (met name per e-mail, fax, enz.).

1.3 Een door de opdrachtgever aan ons verstrekt plan of bestek wordt uitsluitend ter informatie gebruikt. Bij interpretatie daarvan kan het ons dus niet worden tegengeworpen. Door te bestellen verklaart de klant de technische kenmerken van onze producten en diensten perfect te kennen.

1.4. Alle bestellingen van onze klanten (en wijzigingen daarin) moeten onderworpen zijn aan een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ons om als geaccepteerd te worden beschouwd.

1.5. De termijnen voor het uitvoeren van onze diensten of het leveren van onze producten worden louter ter indicatie gegeven. Ze vormen geenszins een vast engagement van onze kant. De klant zal wegens enige vertraging nooit aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding of opzegging van enig contract.

1.6. Een Klant wordt geacht een bestelling te hebben geplaatst en deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard zodra hij ons aanbod heeft gevalideerd (ondertekend) of ons een bestelformulier heeft gestuurd. Op het bestelformulier moet minimaal het nummer en de versie van ons aanbod staan. In ieder geval is de Bestelling voor ons pas bindend op de dag dat wij deze uitdrukkelijk hebben bevestigd. Bij al zijn uitwisselingen met ons is de klant verplicht de referentie van het aanvaarde aanbod en die van onze orderbevestiging te vermelden. Bestellingen zijn vast en definitief en kunnen na aanvaarding door ons niet meer geannuleerd worden.

  1. 7 Onze productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

 

ARTIKEL 2: DIENSTEN VAN HEX EN HAAR ONDERAANNEMERS

2.1. De klant certificeert en garandeert dat zijn installaties en het ontwerp van zijn gebouw voldoen aan de toepasselijke wettelijke, technische of veiligheidsnormen die de dienstverlening van HeX zonder risico mogelijk maken, of dat dit op zijn minst zo zal zijn ten laatste op het moment van de interventie. van HeX-afgevaardigden.

2.2. Tenzij er een voorafgaand technisch bezoek plaatsvindt, gevalideerd tussen de klant en HeX, kunnen bepaalde metingen en/of controles bij de klant onpraktisch blijken te zijn (bijvoorbeeld: integriteitstesten). HeX kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van genoemde maatregelen.

2.3. HeX voert uitsluitend de werkzaamheden uit die uitdrukkelijk in haar aanbiedingen zijn omschreven. Als de klant ter plaatse aanvullende interventies vroeg, konden deze worden uitgevoerd en dus tegen het geldende tarief worden gefactureerd nadat de klant zijn schriftelijke toestemming had gegeven op het interventieblad van de HeX-operator. De overeenkomst (handtekening) van een persoon die de Klant vertegenwoordigt, zelfs een andere dan degene die het aanbod heeft gevalideerd, is voldoende om een ​​aanvullende facturatie te rechtvaardigen. De klant verbindt zich ertoe ons vrije toegang te verlenen tot de werf gedurende de volledige periode die nodig is om de werken uit te voeren en om alle acties uit te voeren die van hem verwacht worden vóór de tussenkomst van HeX: schoonmaak van de kamer, kamer in depressie, aanpassing van inconsistente debieten. Als dat niet lukt, HeX kan haar tussenkomst weigeren en van mening zijn dat er sprake is van annulering van de bestelling en toepassing van artikel 3.3. Deze algemene voorwaarden.

2.4. De toegang tot de locatie moet permanent worden vergemakkelijkt voor HeX-deelnemers gedurende de gehele duur ervan, en optimale werkomstandigheden moeten worden gegarandeerd voor HeX-deelnemers.

2.5. Het personeel van HeX staat onder het exclusieve gezag van HeX. De klant mag geen instructies geven aan dit personeel, behalve instructies betreffende de uitvoering van het voorwerp van het contract, de te volgen praktijken en de uit te voeren taken, betreffende het correcte gebruik van machines, uitrusting, goederen en documenten van de klant noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

2.6. Tenzij specifiek vermeld in het contract, is HeX niet verantwoordelijk voor de verwijdering van het afval van de klant.

2.7. HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele controles die niet worden uitgevoerd vanwege gebeurtenissen die onder de verantwoordelijkheid van de klant vallen (niet schoongemaakte kamer, onder druk staande lokalen, inconsistente stroomsnelheden, enz.). Elke aanvullende dienst zal dus het voorwerp uitmaken van een wijziging of overeenkomst op de interventiefiche van de operator (zie 2.3).

2.8. In het kader van de levering van bepaalde producten en/of apparatuur (filters, diffusors, instrumenten, agars, software, enz.) kan HeX niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing die toekomt aan de eigen leverancier: laattijdige levering, niet-naleving van de product bij de bestelling, enz. HeX verplicht zich deze zaken redelijkerwijs aan te wenden om voor de klant een passende oplossing te vinden.

2.9. HeX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt of waargenomen na het vertrek van haar interventieploegen.

2.10. De klant verbindt zich ertoe HeX minstens 5 werkdagen vóór de geplande datum op de hoogte te stellen als hij de vastgestelde datum voor een dienst wenst uit te stellen. Anders wordt ervan uitgegaan dat de klant de dienst heeft opgezegd en is artikel 4.3 van toepassing.

2.11. HeX zal rekening houden met onnodige verplaatsingen, evenals met wachttijden of vertragingen die niet de verantwoordelijkheid zijn van HeX, tegen het uurtarief dat van kracht is op de datum van de dienst (annulering, onbeschikbaarheid van de te controleren lokalen of apparatuur, diverse pannes, enz. )….). Wij raden onze klanten dan ook sterk aan om vóór onze tussenkomst de goede werking en beschikbaarheid van de installatie te garanderen.

2.12. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat branddetecties worden geregistreerd om storingen (brandalarm) tijdens integriteitstests te voorkomen. In zoverre kan HeX niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij het niet nakomen van deze verplichting.

2.13. De klant moet de toegang tot de gecontroleerde faciliteiten vergemakkelijken (terbeschikkingstelling van een toegangsbadge, een parkeerplaats, enz.). Bij betaald parkeren worden de daaraan verbonden kosten tegen kostprijs aan de klant gefactureerd.

2.14. Onze aanbiedingen zijn berekend voor het uitvoeren van de dienst onder normale bedrijfsomstandigheden. Onze interventies kunnen worden beïnvloed door de gevaren en verschillende beperkingen van de locatie; in het geval dat deze gevaren en beperkingen niet aan ons te wijten zijn, kunnen onze aanbiedingen opnieuw worden beoordeeld.

2.15. Het niet beschikbaar zijn, het niet vooraf aanpassen van apparatuur en het niet beschikbaar zijn van bepaalde documenten kunnen vertragingen in de geleverde diensten veroorzaken waarvoor HeX niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

2.16. Tijdens de verschillende tests die worden uitgevoerd, kunnen afwijkingen worden ontdekt. In het geval van non-conformiteiten die door HeX worden opgemerkt en vermeld, kunnen aanvullende tests of aanpassingen nodig zijn. Ze maken geen deel uit van het oorspronkelijke voorstel van HeX en zullen onderhevig zijn aan een wijziging of toegevoegde waarde op basis van de eenheidsprijslijst.

2.17. Het wegnemen van niet-naleving wordt niet ingeschat bij de berekening van de duur van het uitvoeren van de dienst. Elke aanpassing of hertest die tijdens de missie wordt uitgevoerd, zal een impact hebben op de voltooiing van alle oorspronkelijk geplande tests en de organisatie van de dienst.

2.18. HeX LAB (aanvullend op de hierboven genoemde punten) De staat van de aan ons toevertrouwde monsters en apparatuur moet zodanig zijn dat het opmaken van rapporten/analyses of de productie van bestelde producten zonder problemen kan plaatsvinden. HeX heeft het recht om vooraf een onderzoek uit te voeren naar de staat van de monsters of materialenstart de monsterverwerking, het schrijven van rapporten of voordat u met de productie begint. Indien de monsters of materialen niet aan bovengenoemde eisen voldoen, zijn de kosten van dit vooronderzoek voor rekening van de opdrachtgever. Als uit de voorafgaande beoordeling van HeX blijkt dat analyse of productie niet mogelijk is of zal plaatsvinden onder minder gunstige omstandigheden dan oorspronkelijk verwacht (bijvoorbeeld omdat monsters of materialen vermengd zijn met materialen of vreemde stoffen die niet door de klant zijn gerapporteerd of zijn afgebroken), heeft HeX het recht de bestelling te annuleren of de uitvoering op te schorten, waarbij de tot dan toe door HeX gemaakte kosten voor rekening van de klant zijn.

2.19. HeX LAB (naast de hierboven genoemde punten). De klant verbindt zich ertoe HeX Lab de veiligheidsinformatiebladen te bezorgen van de door hem verzonden monsters. De vernietiging en/of verwijdering van deze monsters is de verantwoordelijkheid van de klant. HeX kan de klant vragen het monster na analyse opnieuw te nemen. De klant garandeert dat geen enkel monster gevaar oplevert, noch ter plaatse, tijdens transport, in het laboratorium of elders, voor gebouwen, instrumenten, personeel of vertegenwoordigers van HeX. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor gevaarlijk afval worden nageleefd en om personeel van HeX of vertegenwoordigers speciaal te informeren over kwesties op het gebied van monsterhygiëne en veiligheid. zoals bijvoorbeeld over de mogelijke aanwezigheid in het monster van stoffen waarvan is bewezen of verondersteld dat ze giftig of anderszins vervuilend zijn en over de waarschijnlijke omvang van de vervuiling, evenals over de risico’s die deze vervuiling met zich meebrengt voor gebouwen, instrumenten, personeel en vertegenwoordigers van HeX. De klant is verantwoordelijk en vergoedt HeX voor alle kosten, schade, verplichtingen en verwondingen die op enig moment voor HeX, zijn personeel of zijn vertegenwoordigers kunnen ontstaan, in het bijzonder op de plaats waar de monsters worden genomen, tijdens het transport of in het laboratorium, na verwerking van het monster van de klant. De klant draagt ​​alle buitengewone kosten voor het op correcte wijze verwijderen van gevaarlijk afval uit het monster, al dan niet als zodanig beschouwd. Op verzoek van HeX,

2.20 Gedurende een periode van acht dagen vanaf de datum van verzending van de testresultaten kan de klant HeX verzoeken deze resultaten te verifiëren door nieuwe analyses en evaluaties uit te voeren. De kosten van deze nieuwe analyses en evaluaties zijn voor rekening van de klant. Bovendien is een nieuwe analyse alleen mogelijk indien HeX op het moment van ontvangst van de aanvraag van de klant nog origineel bemonsteringsmateriaal in voldoende hoeveelheid en kwaliteit op voorraad heeft. Indien dit niet het geval is, is de klant verplicht alle kosten te betalen, inclusief die voor monstername, transport, analyse en ophalen van monsters voor heranalyse.

2.21 HeX kan, bij wijze van uitzondering en op uitdrukkelijk verzoek van de klant, toestemming geven voor de uitvoering van zijn dienst in aanwezigheid van buitenlandse personen. Deze mensen zijn verplicht zich te houden aan de regels op het gebied van veiligheid, hygiëne en vertrouwelijkheid. Tenzij vooraf overeengekomen tussen HeX en de klant, mogen deze mensen niet tussenkomen in de uitvoering van de dienst. De klant dient het verzoek hiertoe minimaal 15 dagen vóór de startdatum van de testen te doen. Het moet de namen en kwalificaties vermelden van de mensen die de dienst bijwonen, en eventueel de bedrijfsnaam van hun bedrijfverschilt van die van de klant. HeX behoudt zich het recht voor om extra kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van mensen buiten HeX aan de klant te factureren. In het geval dat andere bedrijven dan die van de klant de dienst mogen bijwonen, moeten deze door de klant worden begeleid en onder zijn volledige verantwoordelijkheid worden geplaatst.

Search