/ Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OF HeX GROUP – HYGIENE & EXPERTISE
AV HeX GROUP 2016.12.05 v.2
HeX GROUP – HYGIENE & EXPERTISE SPRL (hierna: HeX)

Porte des Bâtisseurs 145 à 7730 Estaimpuis – België RPR Doornik BE 0523.915.806

ARTIKEL 1: BESTELLING

1.1. Deze algemene voorwaarden maken noodzakelijk deel uit van de overeenkomsten die we afsluiten in de hoedanigheid van verkoper en van dienstverlener. De algemene voorwaarden, die gelden onder voorbehoud en onverminderd de bijzondere voorwaarden vermeld in onze specifieke overeenkomsten, hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden of elk ander document uitgaande van de klant. Indien wij op een bepaald ogenblik bepalingen van deze algemene voorwaarden niet inroepen, kan dit nooit beschouwd worden als een verzaking van onze kant om ze later in te roepen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en prestaties. Ze zijn eveneens van toepassing op elke bestelling, ook die in het verleden, en op elke wijziging van bestelling via gelijk welk middel (meer bepaald e-mail, fax, …)
1.3. Elk plan of bestek dat door de klant aan ons overgemaakt wordt, wordt slechts gebruikt ter informatie. De interpretatie ervan kan dus nooit tegen ons ingeroepen worden. Door zijn bestelling verklaart de klant perfect op de hoogte te zijn van de specifieke technische kenmerken van onze producten en diensten.
1.4. Alle bestellingen van onze klanten (en wijzigingen daaraan) moeten door ons uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden om als aanvaard beschouwd te kunnen worden.
1.5. De termijnen voor de verwezenlijking van onze prestaties of de levering van onze producten worden enkel gegeven ter informatie. Ze vormen geenszins een definitieve verbintenis van onze kant. De klant kan wegens een vertraging van gelijk welke aard dan ook nooit aanspraak maken op een schadevergoeding voor of annulatie van een opdracht.
1.6. Een Klant wordt geacht een bestelling te hebben geplaatst en de algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard, zodra hij onze offerte gevalideerd (ondertekend) heeft en ons een bestelbon heeft bezorgd. De bestelbon moet minimaal het nummer en de versie van onze offerte vermelden. In alle gevallen zal de bestelling ons pas verbinden op de dag dat wij ze uitdrukkelijk bevestigd hebben. In al zijn correspondentie met ons dient de klant de referentie van de aanvaarde offerte en die van onze bestelbevestiging te vermelden. Nadat de bestellingen door ons aanvaard zijn, zijn ze definitief en kunnen ze niet geannuleerd worden.
1.7 Onze productaanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

ARTIKEL 2: PRESTATIES van HeX en haar onderaannemers

2.1. De klant verklaart en garandeert dat zijn installaties en het ontwerp van zijn gebouw in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke, technische en veiligheidsnormen, zodat HeX haar prestaties zonder risico kan uitvoeren, of dat ze er tenminste mee in overeenstemming zullen zijn ten laatste op het ogenblik van de interventie van de afgevaardigden van HeX.
2.2. Behoudens voorafgaande technische inspectie, gevalideerd door de klant en HeX, kunnen bepaalde metingen en/of controles bij de klant onuitvoerbaar blijken (bijvoorbeeld integriteitstests). HeX kan bijgevolg niet verantwoordelijk gehouden worden voor de niet-uitvoering van genoemde metingen.
2.3. HeX voert enkel de werkzaamheden uit die uitdrukkelijk vermeld worden in haar offerten. Als ter plaatse bijkomende interventies door de klant gevraagd worden, kunnen deze uitgevoerd worden en dienovereenkomstig aan het geldende tarief gefactureerd worden, nadat de klant zijn akkoord schriftelijk gegeven heeft op de Interventiefiche van de medewerker van HeX. Het akkoord (de handtekening) van een vertegenwoordiger van de klant, zelfs indien dit iemand anders is dan de persoon die de offerte gevalideerd heeft, volstaat om de aanvullende facturatie te verantwoorden. De klant verbindt zich ertoe om ons vrije toegang tot de werf te verlenen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de werkzaamheden en om alle hem opgelegde acties uit te voeren voor de interventie van HeX: reiniging van de zaal, lage druk voorzien in de zaal, incoherente debieten regelen. Bij gebreke daarvan kan HeX haar interventie weigeren en beschouwen dat de bestelling geannuleerd is en dat artikel 3.3. van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
2.4. Tijdens de duur van de werf moet de toegang tot de werf pernanent mogelijk gemaakt worden voor de afgevaardigden van HeX en moeten optimale arbeidsvoorwaarden voor de afgevaardigden van HeX gegarandeerd worden.
2.5. Het personeel van HeX staat onder het exclusieve gezag van HeX. De klant mag aan dat personeel geen enkele instructie geven, behoudens instructies over de uitvoering van het voorwerp van de overeenkomst, de na te leven richtlijnen en de te vervullen taken, over het correcte gebruik van machines, materiaal, goederen en documenten van de klant die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
2.6. Behalve indien speciaal vermeld in de overeenkomst is HeX niet verantwoordelijk voor de verwijdering van het afval van de klant.
2.7. HeX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet-uitgevoerde controles als gevolg van gebeurtenissen die aan de klant toe te schrijven zijn (zaal niet gereinigd, lage druk in lokalen, incoherente debieten, …).
Alle bijkomende prestaties worden opgenomen in een bijvoegsel of een akkoord op de interventiefiche van de medewerker (Cf. 2.3).
2.8. In het kader van de levering van bepaalde producten en/of uitrustingen (filters, verdelers, instrumenten, geleermiddelen, software, …) kan HeX niet verantwoordelijk gehouden worden voor een slechte werking die aan haar eigen leverancier toe te schrijven is: laattijdige levering, niet-overeenstemming van het product met de bestelling, enz. Met betrekking tot deze problemen verbindt HeX zich ertoe om met de gepaste middelen op redelijke wijze een aangepaste oplossing voor de klant te zoeken.
2.9. HeX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade veroorzaakt of vastgesteld na het vertrek van haar interventieteams.
2.10. De klant verbindt zich ertoe, HeX, ten minste 5 werkdagen voor de geplande datum, te waarschuwen dat hij de voor een prestatie vastgelegde datum wenst te verschuiven. Bij gebreke hiervan wordt beschouwd dat de klant de prestatie geannuleerd heeft en dat artikel 4.3 van toepassing is.
2.11. HeX zal onnodige verplaatsingen evenals de wachttijden of vertragingen die niet aan HeX toe te schrijven zijn, in aanmerking nemen, en dit aan het uurtarief dat van toepassing is op de datum van de prestatie (annulatie, onbeschikbaarheid van de lokalen of te controleren uitrustingen, diverse defecten, …). Wij raden onze klanten dus ten stelligste aan om zich voor onze interventie te vergewissen van de goede werking en de beschikbaarheid van de installatie.
2.12. De klant dient te waken over de blokkering van de branddetectievoorzieningen, om een slechte werking (brandalarm) tijdens de integriteitstests te voorkomen. HeX kan bijgevolg niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen indien aan deze verplichting geen gevolg gegeven is.
2.13. De klant moet de gemakkelijke toegang tot de geauditeerde installaties garanderen (terbeschikkingstelling van een toegangsbadge, een parkeerplaats, …). In geval van een betalende parking worden de betreffende kosten aan kostprijs aan de klant gefactureerd.
2.14. Onze offerten worden berekend voor een verwezenlijking van de prestatie in normale interventieomstandigheden. Onze interventies kunnen beïnvloed worden door diverse risico’s en beperkingen van de site; indien de risico’s en de beperkingen niet aan ons toegeschreven kunnen worden, kunnen onze offerten opnieuw beoordeeld worden.
2.15. De onbeschikbaarheid, de niet-regeling vooraf van de uitrustingen en de onbeschikbaarheid van bepaalde documenten kunnen aanleiding geven tot vertragingen in de uitgevoerde prestaties, waarvoor HeX niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
2.16. Tijdens de verschillende proeven die uitgevoerd worden, kunnen niet-overeenstemmingen vastgesteld worden. In geval van door HeX vastgestelde en vermelde niet-overeenstemmingen, kunnen bijkomende tests of afstellingen noodzakelijk zijn. Ze maken geen deel uit van het aanvankelijke voorstel van HeX en worden opgenomen in een bijvoegsel of een meerwaarde op basis van de lijst van de eenheidsprijzen.
2.17. Het verhelpen van de niet-overeenstemming is niet opgenomen in de berekening van de termijnen voor de verwezenlijking van de prestatie. Elke afstelling of nieuwe test uitgevoerd tijdens de opdrachttermijn heeft een invloed op de verwezenlijking van alle aanvankelijk geplande beproevingen en de organisatie van de prestatie.
2.18. HeX LAB (boven op de hierboven vermelde punten). De toestand van de stalen en het materiaal dat ons toevertrouwd wordt, moet een probleemloze voorbereiding van de rapporten/analysen of de probleemloze productie van de bestelde producten mogelijk maken. HeX heeft het recht om over te gaan tot een voorafgaand onderzoek van de toestand van de stalen of het materiaal, alvorens de verwerking van de stalen of de opstelling van een rapport aan te vatten, of alvorens de productie te starten. Als de stalen of het materiaal niet voldoen aan de hierboven bepaalde eisen, komen de kosten van het voorafgaande onderzoek ten laste van de klant. Als het voorafgaande onderzoek van HeX aantoont dat de analyse of de productie niet mogelijk is of zal gebeuren in minder gunstige omstandigheden dan aanvankelijk gepland (bijvoorbeeld omdat de stalen of het materiaal gemengd zijn met niet door de klant aangegeven of aangetaste stoffen of substanties), heeft HeX het recht om de bestelling te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten. De tot dan door HeX gemaakte kosten komen dan ten laste van de klant.
2.19. HeX LAB (boven op de hierboven vermelde punten). De klant verbindt zich ertoe, aan HeX Lab, de veiligheidsinformatiebladen te leveren van de stalen die hij opstuurt. De vernietiging en/of de verwijdering van de stalen komt ten laste van de klant. HeX kan aan de klant vragen om het staal na analyse terug te nemen. De klant garandeert dat geen enkel staal, noch ter plaatse noch tijdens het transport noch in het laboratorium of elders, een gevaar inhoudt voor de gebouwen, de instrumenten, het personeel of de vertegenwoordigers van HeX. De klant dient te garanderen dat de reglementen over gevaarlijk afval nageleefd worden en dient in het bijzonder het personeel of de vertegenwoordigers van HeX te informeren over de hygiëne en veiligheid van de stalen, zoals over de eventuele aanwezigheid in het staal van giftige, vermoedelijk giftige of anderzijds verontreinigende stoffen, over de mogelijke omvang van de verontreiniging, alsook over de risico’s die deze verontreiniging kan betekenen voor de gebouwen, de instrumenten, het personeel en de vertegenwoordigers van HeX. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten, schade, verplichtingen en letsels die op gelijk welk ogenblik, als gevolg van de verwerking van het staal van de klant, kunnen optreden voor HeX, haar personeel of haar vertegenwoordigers, meer bepaald op de plaats van de afname van de stalen, tijdens het transport of in het laboratorium, en zal HeX hiervoor vergoeden . De klant zal alle buitengewone kosten op zich nemen voor de gepaste verwijdering van het gevaarlijke afval afkomstig van het staal, ongeacht of het als gevaarlijk beschouwd wordt of niet. Op verzoek van HeX dient de klant de juiste samenstelling van de stalen mee te delen.
2.20 Gedurende een termijn van acht dagen vanaf de verzending van de resultaten van de tests kan de klant vragen dat HeX de resultaten controleert aan de hand van nieuwe analysen en beoordelingen. De kostprijs van deze nieuwe analysen en beoordelingen komt ten laste van de klant. Een nieuwe analyse is bovendien enkel mogelijk als, op het ogenblik van ontvangst van het verzoek van de klant, HeX nog beschikt over voldoende origineel monstermateriaal van de gevraagde kwaliteit. Zoniet dient de klant alle kosten te betalen, met inbegrip van de kosten voor monsterneming, transport, analyse en verwijdering van de stalen voor de nieuwe analyse.
2.21 Uitzonderlijk en op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan HeX toestaan dat haar prestatie wordt uitgevoerd in aanwezigheid van derden. Deze personen dienen zich te houden aan de regels inzake veiligheid, hygiëne en vertrouwelijkheid. Behoudens voorafgaand akkoord tussen HeX en de klant mogen deze personen niet tussenkomen in de uitvoering van de prestatie. De klant moet dit verzoek indienen ten minste 15 dagen voor de datum van aanvang van de beproevingen. Hij moet de naam en de hoedanigheid vermelden van de personen die bij de prestatie aanwezig zullen zijn, alsook de handelsnaam van hun vennootschap als deze verschilt van die van de klant. HeX behoudt zich het recht voor om aan de klant de bijkomende kosten te factureren die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van aan HeX vreemde personen. Indien andere vennootschapen dan die van de klant de prestatie mogen bijwonen, moeten ze vergezeld worden van de klant en vallen ze onder diens verantwoording.

ARTIKEL 3: TRANSPORT – LEVERING

3.1. HeX LAB: HeX is pas verantwoordelijk voor het staal of het te analyseren product vanaf de ontvangst ervan. De toestand bij ontvangst wordt door HeX LAB beoordeeld en als er twijfel bestaat over de integriteit ervan of de bewaring tijdens het transport, zal HeX LAB de klant hierover informeren. Er zullen daarna maatregelen genomen worden in overeenstemming tussen de partijen, meer bepaald over de uitvoering van de analysen. Indien het transport door HeX verzorgd wordt (in onderaanneming) kan HeX niet verantwoordelijk gehouden worden voor aantasting, verlies van de stalen of producten. HeX zal alles in het werk stellen om de ongeschonden toestand van de stalen en producten te vrijwaren en de voorwaarden inzake bewaring na te leven.
3.2 Onze producten worden geleverd op de benedenverdieping van de plaats vermeld in onze bestelbevestigingen of, bij gebreke van specifieke bepalingen ter zake, in onze maatschappelijke zetel. Indien bepaald wordt dat een levering gebeurt op een andere plaats dan in onze maatschappelijke zetel, zullen onze producten vervoerd worden door ons of door een door ons gekozen vervoerder. Het lossen gebeurt door de klant. Onze producten worden vervoerd op verantwoording van de klant. Onze leveringen vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 8 en 18 uur; er wordt geen precies tijdstip opgegeven. Zodra de klant over onze producten beschikt, worden de bijhorende risico’s op hem overgedragen. Bij aankomst van de producten dient de klant alle controles uit te voeren en eventueel een voorbehoud te maken. Bij gebreke van uitdrukkelijk voorbehoud van de klant binnen de 24 uur na de levering, worden de hem geleverde producten beschouwd als conform de bestelling in hoeveelheid en kwaliteit en worden ze verondersteld volledig aanvaard te zijn. HeX behoudt zich de mogelijkheid voor om deelleveringen uit te voeren naargelang van de beschikbaarheid van de bestelde producten. HeX kan dan deelfacturen sturen volgens de bij de klant geleverde hoeveelheid artikelen.

ARTIKEL 4: PRIJS – ANNULATIE VAN DE BESTELLING

4.1. De prijzen in onze offerten zijn geldig gedurende één maand, maar kunnen gewijzigd worden volgens de stijging van de prijs van de grondstoffen of van elke parameter die de berekening van onze prijs kan beïnvloeden (kostprijs van de arbeidskrachten, onderaannemers, brandstof, transport, verzekeringen, belastingen, wisselkoersen, . . .). Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor drukfouten in onze brochures/catalogi. Bij gebreke van schriftelijke offerte van onze kant gelden de prijzen die van toepassing zijn op de dag van de prestatie.
4.2. Alle wijzigingen aangebracht aan bevestigde bestellingen geven aanleiding tot een aanpassing van de prijs naar boven of naar beneden. De wijziging wordt toereikend verantwoord door de verzending van een e-mail naar de klant, met een uitvoerige toelichting van de bijkomende prestaties die door deze laatste gevraagd zijn of die noodzakelijk geworden zijn door de uitvoering van zijn oorspronkelijke bestelling.
4.3. De annulatie door de klant van een nog niet uitgevoerde bestelling geeft aanleiding tot de betaling te onzen gunste van een vaste schadevergoeding van 60 % van het bedrag van de bestelling. De annulatie van een bestelling in uitvoering geeft aanleiding tot de betaling van de volledige reeds uitgevoerde prestaties als vaste schadevergoeding, naast een vaste schadevergoeding die overeenstemt met 80 % van het bedrag van het nog niet uitgevoerde saldo van de bestelling. Als de bestelling al uitgevoerd of aan de klant geleverd is, is in elk geval de volledige prijs verschuldigd. De vaste schadevergoeding is verschuldigd onverminderd ons recht om een grotere schadevergoeding te vragen, rekening houdend met de werkelijk geleden schade die aangetoond zou worden.
4.4. Elke door de wet bepaalde bestaande of toekomstige belasting zoals btw, douanerechten, diverse belastingen die voortvloeien uit onze verkopen en prestaties, komt ten laste van de klant.
4.5. HeX DISTRIB (boven op de hierboven vermelde punten). De prijzen worden vermeld in euro exclusief btw en exclusief kosten voor port, levering, installatie en verpakking, die bijkomend gefactureerd worden. De tarieven kunnen onderhevig zijn aan schommelingen door het jaar. De bestelde producten worden evenwel gefactureerd aan de prijs die geldt op de dag van registratie van de bestelling. De btw wordt gefactureerd aan het geldende wettelijke tarief. Alle bestellingen staan vast en zijn definitief. Ze zijn volledig verschuldigd.

ARTIKEL 5: OVERDRACHT, KENNISGEVING EN GEBRUIK VAN DE RESULTATEN VAN DE PRESTATIES

5.1 Met betrekking tot de resultaten van de door HeX verwezenlijkte prestaties wordt een proefverslag opgesteld in het Frans of in het Engels naargelang van de vraag van de klant.
5.2 De proefverslagen van HeX worden elektronisch ondertekend. De “gekwalificeerde” elektronische handtekening wordt gezet op basis van een gekwalificeerd certificaat en verkregen door een veilig middel voor het aanmaken van een elektronische handtekening (de conformiteitscriteria van een “gekwalificeerde” elektronische handtekening staan in de wet van 9/7/2001 en haar bijlagen en het Koninklijk Besluit van 6 december 2002). De resultaten kunnen via een extranet geraadpleegd en gedownload worden; de aanmeldgegevens worden geleverd door de QA manager. HeX Lab behoudt zich het recht voor om de verzendwijze van de proefverslagen te kiezen (beveiligde server of e-mail).
5.3 Onze proefverslagen worden 5 jaar in ons computerarchief bewaard.
5.4 Geheimhouding: alle informatie over de resultaten, alsook elk document en dossierelement overgemaakt door de klant zijn vertrouwelijk.
De resultaten van het verslag mogen niet aan derden meegedeeld worden, behoudens schriftelijk akkoord van de klant.
5.5 Enkel de laatste onlineversie van onze proefverslagen is rechtsgeldig ten aanzien van derden.
5.6 Na kennisgeving mag geen enkele wijziging of aanpassing aan onze proefverslagen aangebracht worden.
5.7 Onze proefverslagen mogen enkel integraal gereproduceerd worden.
5.8 Elk gebruik van de door HeX meegedeelde resultaten of elke verwijzing naar haar werkzaamheden bedoeld om de consument of de gebruiker van het product of het document te misleiden, kan vervolgd worden conform de geldende reglementaire bepalingen. Het merk HeX en het logo blijven onze strikte eigendom; elke gedeeltelijke of volledige reproductie is op straffe van vervolging ten strengste verboden (behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van HeX).

ARTIKEL 6: PRESTATIES MET BELAC-ACCREDITATIE

6.1 Onze prestatie wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van de informatie vermeld op de fiche voor analyseaanvraag, de offerte, de overeenkomst of de Interventiefiche (IF) en gebeurt conform de regels van de BELAC-accreditatie (ISO 17025 en ISO 17020).
6.2 De accreditatie dekt enkel de stalen genomen binnen de termijnen en de beproevingen die voldoen aan de normeisen.
6.3 Voor wat betreft de aan HeX Lab toevertrouwde prestaties staat de klant toe dat de meest geschikte middelen gebruikt worden, rekening houdend met zijn ervaring. Als er dus wijzigingen ten opzichte van de referentieteksten moeten gebeuren, dan worden deze vermeld in het proefverslag.
6.4 De gegevens met betrekking tot de analytische verwerking van de stalen en de gegevens met betrekking tot de meetonzekerheden kunnen in het laboratorium geraadpleegd worden. Om de niet-overeenstemming met de specifieke kenmerken al dan niet aan te geven, is er niet expliciet rekening gehouden met de onzekerheid gekoppeld aan de resultaten.

ARTIKEL 7: BETALING – EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. Het minimale bedrag van onze prestaties bedraagt € 400,- exclusief btw per persoon en per interventiedag, exclusief verplaatsingskosten en exclusief vermeerdering.
7.2. Behalve indien anders overeengekomen tussen de partijen zijn onze facturen netto zonder korting betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen prijs integraal te factureren bij bevestiging van de bestelling en de betaling van onze factuur te eisen alvorens de uitvoering van de opdracht aan te vatten.
7.3. Wanneer de kredietsituatie van onze klant verslechtert, alsook bij gebreke van betaling van één enkele vervallen factuur, behouden wij ons het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, van onze klant de waarborgen te eisen die wij geschikt achten met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om daaraan te voldoen, geeft ons het recht om, ten nadele van de klant, zelfs de in uitvoering zijnde opdrachten onmiddellijk volledig of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige boete te onzen laste.
7.4. Onze goederen, analysen, resultaten en proef-, ijkings en inspectieverslagen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de bijhorende facturen. De klant staat alle door onze goederen en prestaties ontstane vorderingen op derden aan ons af (niet-limitatieve voorbeelden: verzekeringsuitkeringen, vorderingen op derden in geval van doorverkoop, …). Tot aan hun volledige betaling bewaart de klant onze producten in ongewijzigde toestand en is hij alleen verantwoordelijk voor de bijhorende risico’s.
7.5 Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal ons, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, bij wijze van strafbepaling, een som verschuldigd zijn ten belope van 20 % van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 250 EUR. Elke verschuldigde som zal bovendien en volgens dezelfde voorwaarden vermeerderd worden met verwijlinteresten ten belope van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand volledig verschuldigd is. Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere vorderingen opeisbaar, zelfs indien ze niet vervallen zijn en zelfs indien er uitstel werd verleend.
7.6. Elke betalingsachterstand van de klant geeft ons het recht om, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onze prestaties met betrekking tot alle opdrachten te zijnen gunste onmiddellijk op zijn verantwoording op te schorten.
7.7 HeX LAB (boven op de hierboven vermelde punten). Alle stalen worden eigendom van HeX, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling. Tenzij de klant betaalt voor de opslag is HeX niet verplicht tot noch verantwoordelijk voor de opslag van de haar overgemaakte stalen, met inbegrip van de koel te bewaren stalen. Als de klant de kosten voor de opslag op zich neemt, dient HeX redelijke maatregelen te nemen voor de opslag van de stalen conform de professionele richtlijnen. Zodra de analysen beëindigd zijn, mag HeX de stalen verwijderen of vernietigen, behalve indien een schriftelijke overeenkomst met de klant bestaat over de omstandigheden waarin HeX het staal dient te bewaren. Na de overeengekomen bewaarperiode mag HeX, op kosten van de klant en zonder andere kennisgeving, de stalen verwijderen of vernietigen, als voor HeX bijkomende kosten ontstaan om te voldoen aan een of andere reglementering (bijvoorbeeld de reglementering betreffende de verwijdering van gevaarlijk afval). Als de klant vraagt om hem het overbodige monstermateriaal terug te sturen, stuurt HeX dit naar de klant terug op diens kosten en verantwoording.

ARTIKEL 8: GARANTIE – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. In alle gevallen van een beroep op onze aansprakelijkheid beperkt deze zich tot de rechtstreekse en te verwachten schade, met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade (bij wijze van voorbeeld en niet uitputtend: kosten, winstderving, derving van vergunningsinkomsten, meerkosten om een gelijkwaardig product te bekomen, …), die voortvloeit uit onze tekortkoming. De van ons gevorderde schadevergoeding mag bovendien nooit meer bedragen dan het in de oorspronkelijke offerte voorziene totaalbedrag exclusief btw dat reeds betaald is door de klant. Onze aansprakelijkheid is bovendien altijd uitgesloten in geval van schade gezamenlijk veroorzaakt door een gebrek van onze producten of prestaties en door een fout van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Wij behouden ons tevens de mogelijkheid voor om onze garantie te beperken tot de vervanging van het niet-conforme product of de niet-conforme prestatie.
8.2. Er wordt geen garantie gegeven in geval van niet-naleving van de specifieke technische kenmerken, adviezen en voorschriften die door HeX aan de klant meegedeeld werden.
8.3. In het kader van haar prestatie mag geen enkele resultaatsverbintenis aan HeX opgelegd worden; HeX gaat enkel een middelenverplichting aan.
8.4. Elke schuldige tekortkoming van een partij in de nakoming van haar verplichtingen zal de andere partij toelaten om, na een ingebrekestelling die vruchteloos is gebleven gedurende 15 dagen na de verzending van een aangetekende brief, een einde te stellen aan de overeenkomst bij aangetekende brief per post, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen ter genoegdoening van de geleden schade. In geval van faillissement, vereffening of onvermogen van een partij kan de andere partij beschouwen dat de overeenkomst, zonder formaliteiten noch vergoeding, van rechtswege ontbonden is.
8.5. De klant dient alle nuttige maatregelen te nemen om de veiligheid en het welzijn op het werk van het personeel van HeX te garanderen.
8.6. De klant is alleen verantwoordelijk voor de bescherming van zijn materiaal (bv. tegen waterspatten, damp). HeX is nooit verantwoordelijk voor een breuk van of schade veroorzaakt aan de “neoninstallaties”, de lampen of tl-buizen, krassen op vensters, ramen en spiegels, evenmin voor schade toe te schrijven aan de bouwvalligheid of slechte staat van de gebouwen, installaties, meubels, materiaal, elke schade die voortvloeit uit het verlies van sleutels, schade aan het imago, winstderving, morele schade, product recall, enz.
8.7. Tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen HeX en haar klant, alsook gedurende een jaar vanaf het verstrijken van genoemde overeenkomst, verbindt de klant zich ertoe om, voor gelijk welke functie dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen personen te benaderen noch aan te werven die tijdens deze periodes medewerker van HeX zijn of waren krachtens een arbeidsovereenkomst of een prestatieovereenkomst als zelfstandige. Bij inbreuk op deze verbintenis is de klant aan HeX een schadevergoeding verschuldigd ten belope van de laatste jaarlijkse kosten (werkgeverskosten) voor de medewerker, met ten minste een vast minimaal bedrag van vijftigduizend euro.
8.8. HeX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade aan de installaties van de klant die vastgesteld zou worden na het vertrek van haar interventieteams.
8.9. HeX kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de schade die veroorzaakt zou kunnen worden aan de lamineerfolies en lamineerdoeken (verspreidingssysteem dat de homogenisering van de meestal zeer fragiele luchtstromingen mogelijk maakt). Daarom vraagt HeX aan de klant om de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de verdelers op zich te nemen.
8.10 HeX DISTRIB (boven op de hierboven vermelde punten). Alle door HeX geleverde producten (behalve de bederfelijke producten) worden, vanaf de datum van hun verzending, bij gebruik in normale omstandigheden, contractueel gewaarborgd tegen fabricagefouten, en dit gedurende één (1) jaar. Deze waarborg is beperkt tot de gewone vervanging van de geleverde onderdelen, zonder enige andere schadevergoeding. De verantwoordelijkheid van HeX kan evenwel niet ingeroepen worden in de volgende gevallen: – schade als gevolg van een verkeerd gebruik van ons materiaal door de klant of door derden. – schade veroorzaakt door een bewakingsfout, ontoereikend onderhoud of overmacht. – vervanging van de verbruiksgoederen (accu’s, batterijen, …) – vervanging van normaal versleten onderdelen – fouten en hun gevolgen als gevolg van een externe oorzaak. De vervanging van de onderdelen geeft geen aanleiding tot een verlenging van de garantieperiode. De producten mogen ook niet onderworpen zijn aan een reparatiepoging die niet toegestaan is door HeX. HeX garandeert in geen enkel geval dat de verkochte producten geschikt zijn om te voldoen aan een bijzonder probleem eigen aan de activiteit van de klant. Na kennisneming van de technische kenmerken van de producten door de klant, kiest de klant, op eigen verantwoording en naargelang van zijn behoeften zoals hij ze bepaald heeft, de producten die hij wenst te bestellen. HeX is dus niet gehouden aan een of andere schadevergoeding ten aanzien van de klant gebruiker of ten aanzien van derden voor de gevolgen van het gebruik van de producten, ongeacht of het gaat om rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongevallen met personen, schade aan andere goederen dan de verkochte producten, winstderving of inkomstenderving, schade door een beschadiging of verlies van door de klant geregistreerde gegevens. De software ingebouwd in de producten of de verkochte software is eigendom van HeX en de klant geniet enkel van een gebruiksrecht conform de gebruikslicenties van de uitgever.
8.11. HeX DISTRIB (boven op de hierboven vermelde punten). HeX kan niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van wijziging aan één van de geleverde producten zonder haar voorafgaande akkoord noch in geval van abnormaal gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies vermeld in de gebruikshandleidingen geleverd bij de producten. De foto’s, teksten, grafieken, informatie en kenmerken die vermeld worden in de brochures, offerten, … en op de website van HeX en de fabrikanten, ter illustratie van de voorgestelde producten, zijn niet bindend. Bijgevolg kan HeX niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van fout of weglating in een van de foto’s, teksten en grafieken, informatie en kenmerken van de producten. De gedeeltelijke of volledige onmogelijkheid om de producten te gebruiken door meer bepaald incompatibiliteit van het materiaal, geeft geen aanleiding tot een schadevergoeding, terugbetaling of inroeping van de verantwoordelijkheid van HeX.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

In geval van het optreden van een geval van overmacht, onafhankelijk van de wil van HeX (bij wijze van voorbeeld en niet beperkend: brand, klimaatstoornissen, sociale conflicten, beslissingen van de Belgische of buitenlandse overheid, stroompanne bij de klant, …), die de uitvoering van haar verplichtingen, zelfs gedeeltelijk, duurder, moeilijker of onmogelijk maakt, zal HeX worden ontheven van haar verplichtingen, zonder enige schadevergoeding jegens de klant. De partijen zullen evenwel eerst trachten om loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de overeenkomst. Wordt ook beschouwd als overmacht, elke slechte werking veroorzaakt door een leverancier van HeX bij de levering, de overeenstemming of de werking van de producten (filters, verstuivers, …).

ARTIKEL 10: RECHT EN GESCHILLEN

10.1. Elke namens onze vennootschap aangegane verbintenis bindt ons enkel indien ze afkomstig is van personen die daartoe gemachtigd zijn krachtens de statuten en statutaire benoemingen gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad of van personen die houder zijn van een bijzonder schriftelijk mandaat inzake de betreffende verbintenissen. 10.2. De overeenkomsten waarin wij partij zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. De in het Frans opgestelde tekst zal rechtsgeldig zijn tussen de partijen en zal voorrang hebben op de eventueel in een andere taal vertaalde tekst.
10.3. De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil dat betrekking heeft op deze overeenkomst of dat voortvloeit uit de interpretatie of de toepassing ervan, het voorwerp zal zijn van een bemiddeling. Hiertoe verbinden de partijen bij deze overeenkomst zich ertoe om deel te nemen aan minstens een bemiddelingsontmoeting door een persoon met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen. De bemiddelaar (erkend door de federale bemiddelingscommissie) zal gekozen worden door de partijen.
Bij gebreke van een minnelijke schikking, alsook voor elke conservatoire maatregel, zal elk geschil met betrekking tot de overeenkomsten waarin wij partij zijn, onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Doornik (België).