/ Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE
HEX-GROUP.EU

HeX Group (Hygiene & Expertise BVBA) nodigt alle gebruikers uit om de wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website hex-group.eu aandachtig te lezen. Door de website te bezoeken, erop te surfen of deze te gebruiken, verklaren de gebruikers dat ze de bovengenoemde algemene gebruiksvoorwaarden van de website hebben gelezen, verstaan en goedgekeurd.

ARTIKEL 1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

Overeenkomstig de artikelen 78 en 80 van het Belgische Wetboek van vennootschappen worden in dit artikel de verplichte vermeldingen in het kader van zijn uitgave gemeld.

De website HEX-GROUP.EU wordt uitgegeven door:

Hygiene & Expertise BVBA met hoofdzetel Porte des Bâtisseurs, 145 B-7730 Steenput (België) en geregistreerd onder het btw-nummer BE 0523915806, RPR Doornik.

Tel: +32 (0) 56 346 256
Fax: +32 (0) 56 33 02 32
E-mail: info@hex-group.eu

De hoofdredacteurs van de website zijn dhr. Tony Wattrelot en Dhr. David Deneuville in de hoedanigheid van beheerder van hun managementonderneming die zelf beheerster is van de maatschappij Hygiene & Expertise BVBA.

De website HEX-GROUP.EU wordt gehost door OVH SAS met zetel in 2 rue Kellermann 59100 Roubaix (Frankrijk)

ARTIKEL 2. VOORSTELLING VAN DE WEBSITE

De website HEX-GROUP.EU heeft tot doel:

 • Voorstelling van de groep en van zijn activiteiten Control, Calibration, Lab, Inspection, Distrib en Consult;
 • Koppeling met de maatschappij;
 • Terbeschikkingstelling van de rapporten betreffende de analyses, de proeven, de ijking en de inspectie via de klantenzone.

ARTIKEL 3. CONTACT

Voor al uw vragen of informatieaanvragen betreffende de website of gewoon de inhoud of illegale activiteiten kan de gebruiker de uitgever contacteren op het e-mailadres info@hex-group.eu of een gewone brief sturen naar HeX Group – Hygiene & Expertise BVBA, Porte Bâtisseurs, 145 B-7730 Steenput (België).

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderhevig aan de aanvaarding en de naleving van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.

De uitgever behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de website en diensten alsook de huidige algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen om zich aan te passen aan de evoluties van de website door de terbeschikkingstelling van nieuwe functionaliteiten of de afschaffing of de wijziging van bestaande functionaliteiten.

Het wordt daarom aangeraden aan de gebruiker om zich voor elk bezoek op de laatste versie van de algemene gebruiksvoorwaarden te beroepen die te allen tijde beschikbaar is op de website. In geval van onenigheid over de algemene gebruiksvoorwaarden kan de gebruiker geen gebruik maken van de website.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGEREN

De uitgever past de technische oplossingen toe waarover hij beschikt om de toegang tot de website 24/7 te verzekeren. Hij zal echter te allen tijde de toegang tot de website of bepaalde pagina’s ervan kunnen opschorten, beperken of onderbreken om updates, inhoudswijzigingen of andere nodige acties voor de goede functionering van de website te doorvoeren.

De verbinding en het surfen op de website HEX-GROUP.EU vormen de onvoorwaardelijke instemming met de huidige algemene gebruiksvoorwaarden, wat de gebruikte technische toegangsmiddelen en terminals ook zijn.

De toegang tot de website hex-group.eu is gratis. De kosten gelinkt aan de toegang en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn ten laste van de gebruiker volgens de modaliteiten bepaald door zijn internetproviders en telecomoperatoren.

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle vertalingen of extensies van de website op bestaande of toekomstige sociale en/of communautaire netwerken.

We herinneren de gebruiker eraan dat frauduleus binnendringen of zich in een computersysteem bevinden, de functionering van zo’n systeem hinderen of vervormen of frauduleus gegevens invoeren of wijzigen in een computersysteem een misdrijf vormen dat strafrechtelijk kan bestraft worden.

ARTIKEL 6. BEHEER VAN DE WEBSITE

Voor het goede beheer van de website zal de uitgever te allen tijde de volgende acties mogen ondernemen:

 • De toegang tot de website of bepaalde pagina’s ervan kunnen opschorten, beperken of onderbreken, de toegang tot de website of bepaalde pagina’s ervan voorbehouden aan een bepaalde internetgebruikerscategorie;
 • Alle informatie verwijderen die de werking kunnen verstoren of die in strijd zijn met de nationale of internationale wetten of met de webregels;
 • De website opschorten om updates door te voeren.

ARTIKEL 7. DIENSTEN VOORBEHOUDEN VOOR DE INGESCHREVEN GEBRUIKERS

1. INSCHRIJVING

De toegang tot sommige diensten is aan de voorwaarde verbonden dat de gebruiker ingeschreven is.

De inschrijving en de toegang tot de diensten van de website zijn uitsluitend voorbehouden voor de klanten en de partners van de maatschappij Hygiene & Expertise BVBA. Wie een toegang wenst wordt uitgenodigd om zijn aanvraag per e-mail te sturen naar info@hex-group.eu.

Bij zijn inschrijving verbindt de gebruiker zich tot het verschaffen van informatie die juist, authentiek en up-to-date zijn over hem en zijn burgerlijke stand. Daarnaast zal de gebruiker regelmatig zijn gegevens moeten nakijken om hun juistheid te verzekeren.

De gebruiker is ook verplicht om een geldig e-mailadres te bezorgen waarop de website hem een bevestiging van zijn inschrijving voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meerdere keren gebruikt worden om zich voor de diensten in te schrijven.

Alle berichten die door Hygiene & Expertise BVBA en haar partners gestuurd werden, worden dus beschouwd als ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze verbindt zich tot het regelmatig lezen van de berichten die hij op dit adres ontvangt en indien nodig binnen een redelijk termijn te antwoorden.

Een enkele inschrijving voor de diensten van de website per natuurlijke persoon toegestaan.

De gebruiker ontvangt een gebruikersnaam waarmee hij toegang krijgt tot een zone waarvan de toegang voor hem voorbehouden is (hierna “klantenzone”) met de hulp van zijn wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief maar het wachtwoord kan online gewijzigd worden door de gebruiker in zijn klantenzone. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker belooft om het niet aan derden door te geven.

Hygiene & Expertise BVBA behoudt zich in ieder geval het recht voor om een inschrijvingsaanvraag voor de diensten te weigeren als de gebruiker de bepalingen van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

2. RAADPLEGING VAN DE RAPPORTEN

Om de ondertekende rapporten in pdf-formaat te lezen, moet de gebruiker de laatste versie van het programma Acrobat Reader downloaden. Het downloaden van dit programma kan enkel via een andere website dan deze van Hygiene & Expertise BVBA gebeuren. Op bovengenoemde website wordt de gebruiker verzocht om een nominatieve vragenlijst in te vullen. Indien hij zijn naam en adres niet wenst bekend te maken, wordt hem aangeraden om direct naar stap 2 te gaan om het programma gratis te downloaden.

3. UITSCHRIJVING

De gebruiker die rechtmatig ingeschreven is zal te allen tijde zijn uitschrijving kunnen aanvragen door een e-mail te sturen naar info@hex-group.eu. Elke uitschrijving wordt binnen de tien werkdagen effectief op de website.

4. VERWIJDERING VAN DE KLANTENZONE OP INITIATIEF VAN DE UITGEVER VAN DE WEBSITE

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om de klantenzone van elke gebruiker te verwijderen die de huidige gebruiksvoorwaarden zou schenden en meer bepaald in de volgende gevallen:

 • Indien de gebruiker frauduleus gebruik maakt van de website;
 • Indien de gebruiker bij de instelling van zijn klantenzone opzettelijk verkeerde informatie doorgeeft aan de website;
 • Indien de gebruiker meer dan een jaar niet actief is geweest op zijn klantenzone.

In het geval dat de uitgever zou beslissen om de klantenzone van de gebruiker voor een van deze redenen te verwijderen, kan dit niet als schade beschouwd worden voor de gebruiker wiens account werd verwijderd.

Deze verwijdering zou geen afstand kunnen inhouden van de gerechtelijke vervolging die de uitgever zou kunnen ondernemen tegen de gebruiker die deze regels heeft geschonden.

ARTIKEL 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitgever is enkel verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft uitgegeven.
De uitgever is niet verantwoordelijk:

 • Voor problemen of storingen op het vlak van de techniek, de computer of de compatibiliteit van de website met welk materiaal of programma dan ook;
 • Voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorzienbare schade resulterend van het gebruik of van moeilijkheden om de website of zijn diensten te gebruiken;
 • De intrinsieke eigenschappen van het internet met name deze betreffende het gebrek aan betrouwbaarheid en beveiliging van de informatie die er circuleren;
 • Frauduleuze inhoud of activiteiten die gebruik maken van zijn website zonder dat hij hiervan op de hoogte is.

Bovendien kan de website de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de informatie die er verspreid worden niet verzekeren. Die informatie hebben geen contractuele waarde buiten de ondertekende rapporten in pdf-formaat die in de klantenzone gepubliceerd zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor:

 • De bescherming van zijn materiaal en zijn gegevens;
 • Het gebruik dat hij maakt van de website of zijn diensten;
 • Indien hij noch de inhoud, noch de geest van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden eerbiedigt.

ARTIKEL 9. HYPERLINKS

De website kan hyperlinks bevatten die naar andere websites verwijzen waarop Hygiene & Expertise geen controle uitoefent. Ondanks de voorafgaande en regelmatige verificaties uitgevoerd door de uitgever wijst deze alle verantwoordelijkheid af betreffende de inhoud die op deze websites gevonden kan worden.

De uitgever laat de plaatsing van hyperlinks naar om het even welke pagina of document van zijn website toe onder voorbehoud dat de plaatsing van deze linken niet voor commerciële of reclamedoeleinden gebeurt.

Bovendien moet de uitgever van de website noodzakelijk geïnformeerd worden voor de plaatsing van eender welke hyperlink.

Worden uitgesloten van deze toestemming de websites die informatie verspreiden die frauduleus, agressief, polemisch, pornografisch of xenofobisch is of die de gevoeligheid van de meerderheid schendt.

Ten slotte behoudt Hygiene & Expertise BVBA zich het recht voor te allen tijde een hyperlink die naar zijn website verwijst te verwijderen indien de website beschouwt dat deze niet conform zijn redactionele beleid is.

ARTIKEL 10: PRIVACY

Naast de huidige algemene gebruiksvoorwaarden beschikt de website ook over een privacybeleid dat de manier beschrijft waarop de persoonsgegevens verwerkt worden wanneer de gebruiker op de website surft alsook de manier waarop de cookies gebruikt worden.

Door op de website te surfen verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van het bovenvermelde privacybeleid.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De structuur van de website alsook van de teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s en computertoepassingen die daar deel van uitmaken, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving in het kader van de intellectuele eigendom.

Bij uitzondering zijn sommige inhouden (teksten, beelden enz.) eigendom van hun respectievelijke auteurs. Deze worden gebruikt door Hygiene & Expertise BVBA met de toestemming van de rechthebbende voor de betroffen inhouden.

De merken van de uitgever van de website en van zijn partners alsook de logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken.

Elke afbeelding, kopie, adaptatie of volledige of gedeeltelijke exploitatie van de inhouden, de geregistreerde handelsmerken en diensten die aangeboden worden door de website is ongeacht de werkwijze strikt verboden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en zou een vervalsing kunnen vormen in de zin van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. En dit met uitzondering van de elementen die op de website uitdrukkelijk als vrij van rechten aangegeven worden.

De toegang tot de website komt niet overeen met de erkenning van een recht en verleent over het algemeen geen enkel intellectueel eigendomsrecht betreffende de elementen van de website die de exclusieve eigendom blijven van hun auteur.

ARTIKEL 12. TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving. In geval van onenigheid of bij gebrek aan een schikkingsovereenkomst zal de zaak voor de Belgisch rechtbank gedraagd worden conform de geldende bevoegdheidsregels.

Elke vertaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden in het Engels of het Nederlands is uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verschaft. In geval van incoherentie of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en haar mogelijke vertaling zal de Franse versie de overhand hebben.

HeX GROUP (Hygiene & Expertise BVBA) wenst u een uitstekende surfervaring op onze website!