Contact
top

ACCREDITATIES HeX

De norm ISO/CEI 17000 definieert de accreditatie als een 'Attest verschaft door een derde partij, dat verband houdt met een instelling voor de evaluatie van de conformiteit en een formele erkenning vormt van de bevoegdheid van deze laatste om specifieke activiteiten van evaluatie van de conformiteit uit te voeren'.

Dit vertaalt zich in een controle van het tweede niveau, uitgeoefend op de laboratoria, de inspectie-organen en de certificerende organen om hun bevoegdheid voor het uitvoeren van ijkingen, tests of inspecties of voor het certificeren van producten, systemen of personen aan te tonen.

De multilaterale akkoorden

Europees netwerk: BELAC is de ondertekenaar van het erkenningsakkoord van de (EA) (Europese Accreditatie) dat alle domeinen dekt: testen, ijking, inspectie, certificering.

Wereldwijd netwerk: BELAC is ondertekenaar van de erkenningsakkoorden van het IAF (International Accreditation Forum), die een internationale erkenning van de certificering van systemen en producten van ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) mogelijk maken voor de testlaboratoria en inspectieorganismen.

De verschillende multilaterale erkenningsakkoorden beogen het erkennen van de bevoegdheid van de instellingen en de geaccrediteerde laboratoria buiten hun land van afkomst in alle landen die de voornoemde akkoorden ondertekenden.

Deze MLA (MultiLateral Agreements) zijn gebaseerd op de wederzijdse erkenning met het oog op het vestigen van een gelijkwaardigheid van de accrediteringen verschaft door de verschillende nationale instellingen.
Hun werkingsprincipe is eenvoudig: elke prestatie uitgevoerd onder de bescherming van de accreditatie van één van de ondertekenaars van het akkoord wordt erkend in de landen van alle andere ondertekenaars.
Zo is het doel van deze akkoorden het gebruik en de aanvaarding van de resultaten verschaft door de laboratoria en geaccrediteerde instelling met inbegrip van deze gevestigd in andere landen. Zo kan volgens ILAC de doelstelling, die samengevat wordt als 'eenmaal getest, overal aanvaard' werkelijkheid worden.

Ook kan bijvoorbeeld een door BELAC erkende Belgische firma bij een opdrachtgever of een Franse klant laten gelden dat het certificaat waarvan het houder is even vertrouwenswaardig is dan een certificaat afgeleverd door de Franse accreditatie-instelling, Cofrac, via het multilateraal Europees akkoord.

Dankzij deze erkenning kunnen de bedrijven in alle sereniteit een beroep doen op de geaccrediteerde instellingen in de ondertekenende landen en aangezien ze een prestatie 'gekocht' hebben die gedekt wordt door de accreditatie hoeven ze deze niet opnieuw te laten valideren. Het is een steun, een stimulans voor de internationale ontwikkeling van de bedrijven.

Onderscheid accreditatie / certificering

Ook al zijn de accreditatie en de certificering complementair en gebruiken ze dezelfde methode, ze hebben niet dezelfde doelstellingen noch dezelfde doelgerichtheid. Het is dus belangrijk ze te onderscheiden:

Accreditatie

Erkenning door een gezaghebbende instelling (verplicht COFRAC in Frankrijk en BELAC in België), die aantoont dat uw structuur in overeenstemming is met de in de norm gespecificeerde vereisten en bovendien technisch competent is voor het uitvoeren van specifieke onderzoeken waarvoor u gekozen heeft ze te laten accrediteren

Certificatie

Erkenning door een erkende en onafhankelijke instelling die bewijst dat uw structuur in overeenstemming is met de in de norm gespecificeerde vereisten.

Er dient dus een duidelijk onderscheid tussen de aanpakken gemaakt te worden.

De laboratoria/instellingen kunnen zich laten verifiëren en certificeren volgens de internationale norm van de beheersystemen ISO 9001. Deze norm wordt zeer algemeen gebruikt door de fabrikanten en de dienstinstellingen voor het evalueren van hun systemen voor het beheer van de kwaliteit van hun producten of diensten. Deze certificering garandeert in zekere mate dat het kwaliteitssysteem continu verbeterd wordt.

Hoewel het een doeltreffende evaluatietool van het management is, maakt de ISO 9001 het niet mogelijk om de technische competentie van een leverancier te evalueren. Dit betekent dat de evaluatie van een leverancier op basis van de ISO 9901 u niet garandeert dat de test-, inspectie- of ijkingsresultaten correct en betrouwbaar zijn.

In tegenstelling tot de ISO 9001-certificering wordt de accreditatie van een laboratorium toegekend volgens de procedures en de criteria die speciaal ontwikkeld werden voor het bepalen van de technische bevoegdheid. Gespecialiseerde technische taxateurs gaan over tot een minutieus onderzoek van alle factoren die in het laboratorium een weerslag hebben op de productie van test- en ijkingsgegevens. Deze criteria zijn gebaseerd op normen die internationaal aanvaard worden zoals de ISO/IEC 17025.

De accreditatie beoogt dus niet alleen de erkenning van het feit dat de kandidaat georganiseerd is, maar ook dat hij zijn activiteit uitvoert volgens een deontologie en de internationaal aanvaarde regels van de kunst (onpartijdigheid, onafhankelijkheid, technische deskundigheid).

De accreditatie gaat dus verder dan de certificering door naast de erkenning van de conformiteit van het kwaliteitssysteem ook deze van de deskundigheid van het personeel, dames en heren van het betreffende laboratorium/orgaan aan te brengen.

Laboratoria stellen zich de vraag wat het meest opportuun is: zich te laten accrediteren of zich te laten certificeren. Het antwoord is duidelijk: de accreditatie is een sterker concept dan dat van de certificering aangezien het de deskundigheid erkent; het is dus passender voor een laboratorium om zich te laten accrediteren wanneer het het nodige vertrouwen wil geven aan de uitvoering van haar 'tests' (analyses).

Waarom is het voor een laboratorium belangrijk zich te laten accrediteren?

De accreditatie maakt het mogelijk de technische deskundigheden van de laboratoria te evalueren wanneer het gaat over het uitvoeren van bijzondere tests, metingen en ijkingen. Ze vertegenwoordigt onder andere een formele erkenning die toegekend wordt aan de bevoegde laboratoria, waardoor de consumenten in staat zijn betrouwbare test-, meet- en ijkingsdiensten te vinden en te kiezen die beantwoorden aan hun behoeften.

De doelstellingen en voordelen van een accreditatiemethode:

 • de basis van vertrouwen tussen de klant en het geaccrediteerd laboratorium voor de kwaliteit van de gepresteerde diensten,

 • de zekerheid voor de klant dat de test-, ijkings- en meetgegevens die ze krijgen van het geaccrediteerd laboratorium exact en betrouwbaar zijn,

 • de verzekering van het behoud en een evolutie van de technische bevoegdheden van het geaccrediteerde laboratorium,

 • de verzekering van de geldigheid en de pertinentie van de gebruikte testmethodes,

 • de traceerbaarheid van de metingen.

De accreditatie van het laboratorium: verplichting of vrije keuze?

De accreditatie neigt zich steeds meer te ontwikkelen binnen het wettelijk domein. Deze wordt dus vereist door de Overheden als een basisvoorwaarde voor de toepassing van een nationale wetgeving. In Frankrijk kunnen de Laboratoires de Biologie Médicale (LBM) bijvoorbeeld geen onderzoek voeren naar medische biologie zonder accreditatie. Tegen 2016 zullen alle Franse laboratoria door COFRAC geaccrediteerd moeten worden. Er is dan geen alternatief meer mogelijk. Het beroep op de accreditering blijft echter op zich en in de essentie van vrijwillige aard. De motivering van een laboratorium voor het verkrijgen van een accreditatie schuilt in de wens om de eigen technische deskundigheden te laten erkennen door de veeleisende accrediterende instellingen en ten opzichte van andere prestatieverstrekkers/concurrenten.

Het is op deze vrijwillige basis dat HeX in 2011 haar ISO 17025 accreditatie gekregen heeft, waardoor ze het volgende kan verzekeren:

 • een systeem inzake Kwaliteitsbeheer in overeenstemming met de vereisten van ISO 17025,

 • een programma voor het beheersen van de technische deskundigheid van het personeel,

 • de geldigheid en de pertinentie van de testmethodes,

 • het gebruik van geselecteerde, geijkte en gecontroleerde uitrustingen,

 • een passende omgeving voor de uitvoering van testen,

 • gecontroleerde hantering en transport van de aan testen onderworpen stalen,

 • de verzekering van de kwaliteit van de test- en ijkingsgegevens,

Proeflaboratoria ISO 17025

 • ISO/CEI 17025 is een internationale norm die afgekondigd werd door ISO en CEI in 2017 die de vereisten op het vlak van kwaliteit en deskundigheid van de test- en analyselaboratoria specificeert.

 • Ontdek ons accreditatiebereik via de website www.belac.be door daarna het deel "Testlaboratoria (TEST)" te selecteren en tot slot in de lijst met firma's "Hygiene & Expertise SPRL" te zoeken.

 • www.belac.be

Inspectie-organisme ISO 17020

 • ISO/CEI 17020 is een internationale norm die afgekondigd werd door ISO en CEI in 2012 die de algemene criteria voor de werking van verschillende types instellingen die de inspectie uitvoeren, specificeert.

 • Ontdek ons accreditatiebereik via de website www.belac.be door daarna het deel "Inspectie-instelling (INSP)"' te selecteren en tot slot in de lijst met firma's "Hygiene & Expertise SPRL" te zoeken.

www.belac.be

Kalibratielaboratoria ISO 17025

 • ISO/CEI 17025 is een internationale norm die afgekondigd werd door ISO en CEI in 2017 die de vereisten op het vlak van kwaliteit en deskundigheid van de test- en kalibratielaboratoria specificeert.

 • Ontdek ons accreditatiebereik via de website www.belac.be door daarna het deel "Kalibratielaboratoria (CAL)" te selecteren en tot slot in de lijst met firma's "Hygiene & Expertise SPRL" te zoeken.

www.belac.be

Proeflaboratoria ISO 17025

 • ISO/CEI 17025 is een internationale norm die afgekondigd werd door ISO en CEI in 2017 die de vereisten op het vlak van kwaliteit en deskundigheid van de test- en analyselaboratoria specificeert.

 • Ontdek ons accreditatiebereik via de website www.belac.be door daarna het deel "Testlaboratoria (TEST)" te selecteren en tot slot in de lijst met firma's "HeX LAB SPRL" te zoeken.

www.belac.be