Contact
haut de page

Juridische kennisgeving

JURIDISCHE MEDEDELING
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE
HEX-GROUP.EU
HeX Group (Hygiene & Expertise SPRL) nodigt alle gebruikers uit om de wettelijke bepalingen en de algemene gebruiksvoorwaarden van de site hex-group.eu aandachtig te lezen. Door de site te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, erkennen gebruikers de genoemde algemene gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

ARTIKEL 1. JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig de artikelen 78 en 80 van het Wetboek van Vennootschappen specificeert dit artikel de verplichte informatie in het kader van de publicatie ervan.
De HEX-GROUP.EU-site wordt uitgegeven door:
Hygiene & Expertise SPRL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Porte des Bâtisseurs, 145 B-7730 Estaimpuis (België) en geregistreerd onder BTW-nummer BE 0523915806, RPM Doornik.
Tel: +32 (0) 56 346 256
Fax: +32 (0) 56 33 02 32
E-mail: info@hex-group.eu
De publicatiedirecteuren van de site zijn de heer Tony Wattrelot en de heer David Deneuville, als manager van hun beheermaatschappij, zelf managers van het bedrijf Hygiene & Expertise SPRL.
De HEX-GROUP.EU-site wordt gehost door OVH SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 2 rue Kellermann 59100 Roubaix (Frankrijk).

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE
Het doel van de HEX-GROUP.EU-site is:

Presentatie van de groep en haar controle-, kalibratie-, laboratorium-, inspectie-, distributie- en adviesactiviteiten;
Contact met het bedrijf;
Verzorgen van analyse-, test-, kalibratie- en inspectierapporten via de klantenzone.

ARTIKEL 3. CONTACT
Voor vragen of verzoeken om informatie over de site, of voor elke melding van illegale inhoud of activiteiten, kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het e-mailadres info@hex-group.eu of een gewone brief sturen naar HeX Group – Hygiene & Expertise SPRL, Porte Bâtisseurs, 145 B-7730 Estaimpuis (België).

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Toegang tot en gebruik van de site zijn onderworpen aan aanvaarding en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (CGU).
De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site en de diensten, evenals deze Algemene Voorwaarden, te wijzigen, in het bijzonder om zich aan te passen aan wijzigingen aan de site door het aanbieden van nieuwe functionaliteiten of door het verwijderen of wijzigen van de site. van bestaande functionaliteiten.
De gebruiker wordt daarom geadviseerd om vóór elke navigatie naar de nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden te verwijzen, die op elk moment op de site toegankelijk is. Bij onenigheid met de Algemene Voorwaarden mag de gebruiker geen gebruik maken van de site.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE
De uitgever implementeert de technische oplossingen waarover hij beschikt om toegang tot de site 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk te maken, maar kan niettemin op elk moment de toegang tot de site of tot bepaalde pagina’s ervan opschorten, beperken of onderbreken om de updates, wijzigingen aan de inhoud of elke andere actie die noodzakelijk wordt geacht voor de goede werking van de site.
Verbinding en navigatie op de HEX-GROUP.EU-site houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden in, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.
Toegang tot de hex-group.eu-site is gratis. De kosten van toegang tot en gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker, volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld door zijn toegangsaanbieders en telecommunicatie-exploitanten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke variatie of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en/of gemeenschapsnetwerken.
De gebruiker wordt eraan herinnerd dat het op frauduleuze wijze binnenkomen in of verblijven in een computersysteem, het hinderen of verstoren van de werking van een dergelijk systeem of het op frauduleuze wijze invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem een ​​misdrijf vormt dat bestraft kan worden met strafrechtelijke sancties.

ARTIKEL 6. SITEBEHEER
Voor een goed beheer van de site kan de uitgever op elk moment:

De toegang tot de gehele of een deel van de site opschorten, onderbreken of beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site reserveren voor een specifieke categorie internetgebruikers;
Verwijder alle informatie die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of de regels van Netiquette;
De site opschorten om updates uit te voeren.

ARTIKEL 7. DIENSTEN GERESERVEERD VOOR GEREGISTREERDE GEBRUIKERS
1. REGISTRATIE

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van gebruikersregistratie.
Registratie en toegang tot de diensten van de site zijn uitsluitend voorbehouden aan klanten en partners van het bedrijf Hygiene & Expertise SPRL. Iedereen die van toegang wil profiteren, wordt uitgenodigd om zijn verzoek per e-mail te sturen naar info@hex-group.eu.
Bij registratie verbindt de gebruiker zich ertoe nauwkeurige, oprechte en actuele informatie over zijn persoon en burgerlijke staat te verstrekken. De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die hem betreffen verifiëren om de juistheid ervan te behouden.
De gebruiker moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven, waarop de site hem een ​​bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u voor de Diensten te registreren.
Elke communicatie door Hygiene & Expertise SPRL en haar partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de gebruiker. Deze laatste verbindt er zich dan ook toe om de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en indien nodig binnen een redelijke termijn te reageren.
Per natuurlijke persoon is slechts één registratie voor de diensten van de site toegestaan.
De gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte waartoe de toegang voor hem is gereserveerd (hierna “Klantenzone”), naast het invoeren van zijn wachtwoord.
De identificatie is permanent, maar het wachtwoord kan door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn klantenzone. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt zich er daarom toe dit niet aan derden mee te delen.
Hygiene & Expertise SPRL behoudt zich in ieder geval het recht voor om een ​​aanvraag tot registratie voor diensten te weigeren in geval van niet-naleving door de gebruiker van de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

2. RAADPLEGING VAN RAPPORTEN
Om ondertekende PDF-rapporten te kunnen lezen, moet de gebruiker de nieuwste versie van Acrobat Reader-software downloaden. Deze software kan alleen worden gedownload van een andere site dan die van Hygiene & Expertise SPRL. Op genoemde andere site wordt de gebruiker uitgenodigd een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Indien zij hun naam en adres niet willen opgeven, wordt aangeraden direct naar stap 2 te gaan om de software gratis te downloaden.

3. AFMELDEN
De regelmatig geregistreerde gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@hex-group.eu. Elke uitschrijving op de site wordt binnen tien werkdagen van kracht.

4. VERWIJDERING VAN DE KLANTENRUIMTE OP INITIATIEF VAN DE SITE-EDITOR

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om de klantenzone te verwijderen van elke gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden schendt, en meer bepaald in de volgende gevallen:

Als de gebruiker illegaal gebruik maakt van de site;
Als de gebruiker bij het aanmaken van zijn klantenzone vrijwillig onjuiste informatie naar de site verzendt;
Als de gebruiker minstens één jaar niet actief is geweest op zijn Klantenzone.
Indien de uitgever om één van deze redenen besluit de Klantenruimte van de gebruiker te verwijderen, kan dit geen schade opleveren voor de gebruiker wiens account is verwijderd.
Deze verwijdering kan geen afstand doen van juridische stappen die de uitgever zou kunnen ondernemen tegen de gebruiker die deze regels overtreedt.

ARTIKEL 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN
De uitgever is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft gepubliceerd.
De uitgever is niet verantwoordelijk:

In geval van technische of IT-problemen of storingen of compatibiliteit van de site met hardware of software;
Directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorzienbare schade die voortvloeit uit het gebruik of moeilijkheden bij het gebruik van de site of de diensten ervan;
Intrinsieke kenmerken van internet, in het bijzonder die welke verband houden met het gebrek aan betrouwbaarheid en het gebrek aan veiligheid van de informatie die daar circuleert;
Illegale inhoud of activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van de site, zonder dat hij hiervan op de hoogte was.
Bovendien kan de site de juistheid, volledigheid of actualiteit van de daar verspreide informatie niet garanderen, die geen contractuele waarde heeft, met uitzondering van de PDF-rapporten die zijn ondertekend en gepubliceerd in de Klantenruimte.
De gebruiker is verantwoordelijk voor:

De bescherming van haar apparatuur en gegevens;
Het gebruik dat hij maakt van de site of haar diensten;
Als het noch de letter, noch de geest van deze Algemene Voorwaarden respecteert.

ARTIKEL 9. HYPERTEXTLINKS

De site kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere websites waarover Hygiene & Expertise SPRL geen controle uitoefent. Ondanks de voorafgaande en regelmatige controles door de uitgever, wijst deze laatste elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud die op deze sites te vinden is.
De uitgever geeft toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar elke pagina of elk document op zijn site, op voorwaarde dat het plaatsen van deze links niet voor commerciële of reclamedoeleinden wordt uitgevoerd.
Bovendien is voorafgaande informatie van de site-editor noodzakelijk voordat er een hyperlink wordt geplaatst.
Uitgesloten van deze toestemming zijn sites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische, xenofobe aard of die de gevoeligheden van het grootste aantal mensen kunnen kwetsen.
Ten slotte behoudt Hygiene & Expertise SPRL zich het recht voor om op elk moment een hyperlink te verwijderen die naar haar site verwijst, indien de site van oordeel is dat deze niet in overeenstemming is met haar redactionele beleid.

ARTIKEL 10. VERTROUWELIJKHEID

Naast deze Algemene Voorwaarden heeft de site een privacybeleid waarin wordt beschreven hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt wanneer de gebruiker de site bezoekt, evenals hoe cookies worden gebruikt.
Door de site te bezoeken, verklaart de gebruiker eveneens het bovengenoemde vertrouwelijkheidsbeleid te hebben gelezen.

ARTIKEL 11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De structuur van de site, maar ook de teksten, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, video’s en computertoepassingen waaruit deze bestaat, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Bij wijze van uitzondering is bepaalde inhoud (teksten, afbeeldingen enz.) eigendom van hun respectieve auteurs. Deze worden gebruikt door Hygiene & Expertise SPRL met toestemming van de rechthebbenden die op de inhoud van toepassing zijn.
De merken van de uitgever van de site en zijn partners, evenals de logo’s die op genoemde site verschijnen, zijn geregistreerde handelsmerken.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, geregistreerde handelsmerken en diensten die door de site worden aangeboden, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is ten strengste verboden en kan een vorm van een inbreuk in de zin van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. En dit met uitzondering van de elementen die op de site uitdrukkelijk als royaltyvrij zijn aangemerkt.
Toegang tot de site houdt geen erkenning van een recht in en verleent in het algemeen geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot een onderdeel van de site, die het exclusieve eigendom blijven van de auteur ervan.

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil en bij ontstentenis van een minnelijk akkoord, zal het geschil voor de Belgische rechtbanken worden gebracht in overeenstemming met de geldende bevoegdheidsregels.
Elke vertaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, in het Engels of Nederlands, wordt uitsluitend voor uw gemak aan de gebruiker verstrekt. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en de mogelijke vertaling ervan, prevaleert de Franse versie.
HeX GROUP (Hygiene & Expertise SPRL) wenst u een uitstekende navigatie op haar site!

 

 

 

 

Search